settings icon
share icon
Pangutana

Nganong itugot sa Diyos nga mahitabo ang mga dautang butang sa mga maayung tawo?

Tubag


Mao kini ang usa sa labing lisod nga mga pangutana diha sa Teolohiya (pagtuon mahitungod sa Diyos). Ang Diyos malungtaron, waykinutoban, adunay hingpit nga kahibalo, anaa sa tanang dapit sa tanang higayon, ug makagagahum sa tanan. Nganong isipon man sa mga tawo (tawo nga dili malungtaron, adunay kinutoban, dili hingpit ang kahibalo, dili makahimo nga maanaa sa tanang dapit sa tanang higayon, ug dili makagagahum sa tanan) nga makahimo sila sa hingpit nga pagsabot sa mga pamaagi sa Diyos? Ang basahon sa Job nagtuki aning butang gikalantugian. Ang Diyos nagtugot kang Satanas sa pagbuhat sa tanan niyang buot buhaton kang Job gawas sa pagpatay kaniya. Unsa man ang nahimong sumbalihok ni Job? “Bisan pa ug Iya kong patyon, apan molaom ako diha Kaniya” (Job 13:15). “Ang Ginoo maoy naghatag, ug ang Ginoo maoy nagkuha; pagadayegon unta ang Ngalan sa Ginoo” (Job 1:21). Si Job wala makasabot nganong gitugot sa Diyos ang mga butang nga Iyang gitugot, apan nasayod siya nga ang Diyos maayo, ug busa mipadayon siya sa pagsalig Kaniya. Sa kataposan, ingon niini ang atong angayang sumbalihok (pagabuhaton).

Nganong ang mga dautang butang mahitabo sa mga maayong tawo? Ang tubag nga pinasikad sa bibliya mao nga “walay maayung tawo.” Ang Bibliya mipatin-aw sa makadaghan nga kitang tanan nabulingan ug natakdan sa sala (Ecclesiastes 7:20; Roma 6:23; 1 John 1:8). Tataw diha sa Roma 3:10 – 18 ang kamatuoran nga walay tawong matarong: “Wala gayoy tawo nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Diyos. Ang tanan namiya gikan sa Diyos, ug nahimo silang daotan; walay bisan usa nga nagbuhat ug maayo, wala bisan usa. Ang tutonlan nila sama sa binuksang lubnganan; gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong, ug nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mg baba. Gipakasayon nila ang pagpatay; dihay kalaglagan ug kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait ug wala sila magbaton u kahadlok sa Diyos.” Ang matag-usa ka tawo niining kalibotana angayang itambog didto sa impiyerno karon karon dayong taknaa. Sa matag-daklit nga panahon nga atong gikinabuhi kini tungod lamang sa grasya ug kaluoy sa Diyos. Bisan pa ang pinakamakalilisang nga kagul-anan nga mahimo natong masinati niining kalibotana mas maluluy-on pa kon itandi kon unsay angay nato, nga mao ang walay kahangtoran nga impiyerno sa lawa sa kalayo.

Ang mas maayong pangutana mao kini: “Nganong gitugot sa Diyos nga mahitabo ang mga maayong butang ngadto sa mga daotang tawo?” Ang Roma 5:8 nagpahayag, “Apan gipakita sa Diyos ang Iyang gugma alang kanato niining paagiha: samtang makasasala pa kita, si Cristo namatay alang ‘nato.” Bisan pa sa pagka yawan-on, pagkadautan, pagka-makasasala nga kinaiya sa katawhan niining kalibotana, ang Diyos sa gihapon nahigugma kanato. Ang Iyang gugma kanato igo aron mamatay sa pagkuha sa silot sa atong mga kasal-anan (Roma 6:23). Kon atong dawaton si Hesu Kristo isip manluluwas (Juan 3:16; Roma 10:9), mapasaylo kita ug masaaran sa malungtarong balay sa langit (Roma 8:1). Angayan kitang ma-impiyerno. Ang gihatag hinuon kanato mao ang kinabuhing dayon didto sa langit kon kita moduol kang Cristo diha sa pagtuo.

Tinuod, usahay adunay mga daotang butang nga mahitabo sa mga maayong tawo nga daw dili unta angay kanila. Apan ang Diyos nagtugot sa mga butang nga mahitabo alang sa Iyang katuyoan, bisan kon masabtan nato kini o dili. Labaw sa tanan, bisanpa niana, kinahanglan atong mahinumdoman nga ang Diyos maayo, makataronganon, mahigugmaon, ug maluloy-on. Daghang higayon nga adunay mahitabo kanato nga dili nato hisabtan. Bisan pa niana, inay dudahan ang kaayo sa Diyos, ang atong sumbalihok mao ang pagsalig Kaniya. “Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasingkasing. Ayaw gayod pagsalig sa imong kaalam. Hinumdomi Siya sa tanan mong buhaton ug tultolan ka Niya sa matarong nga dalan” (Panultihon 3:5 – 6).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong itugot sa Diyos nga mahitabo ang mga dautang butang sa mga maayung tawo?
© Copyright Got Questions Ministries