settings icon
share icon
Pangutana

Unsa may buot ipasabot nga ang Diyos gugma?

Tubag


Atong tan-awon giunsa paghulagway sa Bibliya ang gugma, unya ato usab pagatan-awon sa pipila ka mga pamaagi nga ang Diyos maoy hiyas sa gugma. “Ang gugma mapailubon ug maluluy-on. Dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitas-on o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustohan; ang gugma dili masuk-anon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa daotan kondili sa kamatuoran. Ang gugma mopailub, motuo, molaom ug molahutay gayod” (1 Corinto 13:4 – 7). Mao kini ang paghulagway sa Diyos mahitungod sa gugma, ug tungod kay ang Diyos gugma (1 Juan 4:8), mo kini ang Iyang pagkasiya.

Ang gugma (Ang Diyos) wala ginapamugos ang iyang kaugalingon ni bisan kinsa. Kadtong miduol Kaniya miduol isip tubag sa Iyang gugma. Ang gugma (Ang Diyos) nagapakita ug kalumo sa tanan. Ang gugma (Si Hesus) nasako sa pagbuhat ug maayo alang sa tanan nga walay pagpihig. Ang gugma (Si Hesus) wala magtinguha nga masinahon ug unsay anaa sa uban, nagkinabuhi nga mapaubsanon nga walay pagmulo. Ang gugma (Si Hesus) wala nagpasigarbo kon kinsa Siya sa iyang unodnong lawas, bisan makahimo Siya pagbuntog ni bisan kinsa nga Iyang mahimamat. Ang Diyos wala maningil ug pagkamapaubsanon gikan sa Iyang Anak, hinuon, Si Hesus masinugtanong mituman sa Iyang Amahan nga atua sa langit. “Apan kinahanglan nga mahibalo ang kalibotan nga nahigugma ako sa Amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako” (Juan 14:31). Ang gugma (Si Hesus) kanunayng nagtan-aw sa kaayuhan sa uban.

Ang pinakadakung pagpahayag sa gugma sa Diyos gipakigsulti kanato diha sa Juan 3:16-“Kay gigihugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan nga kun diin Iyang gihatag ang Iyang bugtong Anak, aron nga bisan kinsa nga motuo Kaniya dili mamatay kondili makabaton ug kinabuhing dayon.” Ang Roma 5:8 nagpamahayag sa susamang mensahe: “Apan ang Dios nagpakita sa Iyang gugma ngari kanato niining paagi: samtang kita makasasala si Cristo nagpakamatay alang kanato.” Atong makita gikan niining mga bersikulo nga kini maoy labing dako nga tinguha sa Dios nga kita moapil Kaniya sa Iyang walay katapusan nga panimalay, sa langit. Iyang gihimong posible ang pamaagi pinaagi sa pagbayad sa tumbas sa atong kasal-anan. Gihigugma kita Niya tungod kay maoy Iyang pagpili isip lihok sa Iyang kabubot-on. Ang gugma mopasaylo. “Kon isugid ta ang atong kasal-anan, Siya kasaligan ug makatarunganon ug mopasaylo nato sa tanan tang kasal-anan ug moputli nato sa tanang pagka dili matarong” (John 1:9).

Nan, unsa may buot ipasabot nga and Diyos gugma? Ang gugma maoy usa ka hiyas sa Diyos. Ang gugma maoy usa ka kinauyokang bahin sa kinaiya sa Diyos, ang Iyang Persona. Ang gugma sa Diyos wala nagkabangi sa Iyang pagkabalaan, pagkamatarong, husitsya o bisan sa Iyang kaligutgot. Ang tanan nga mga hiyas sa Diyos anaa sa hingpit nga panag-uyon. Ang tanan nga himoon sa Diyos mahigugmaon, sama ra nga ang tanan nga Iyang ginahimo matarong ug husto. Ang Diyos maoy hingpit nga panig-ingnan sa matuod nga gugma. Ang makapahingangha, ang Diyos naghatag niadtong midawat sa Iyang Anak nga si Jesu Kristo isip ilang kaugalingong Manluluwas ug kakayahan sa paghigugma sama sa Iyang ginahimo, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. (Juan 1:12; 1 Juan 3:1, 23 – 24).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa may buot ipasabot nga ang Diyos gugma?
© Copyright Got Questions Ministries