settings icon
share icon
Pangutana

Anaa bay Dios? Aduna ba’y kamatuoran sa pagkaanaay Dios?

Tubag


Sa pagkatinuod ang pagkaanaay Dios dili mapamatud-an o ikapanghimakak. Ang Bibliya mismo nagsulti nga kinahanglan natong dawaton pinaagi sa pagtuo ang kamatuoran nga anaay Dios, “Ang tawo nga walay pagtuo dili gayod makapalipay sa Dios. Tungod kay si bisan kinsa nga moduol sa Dios kinahanglang motuo nga adunay Dios ug motuo usab nga siya mohatag ug ganti ngadto sa mga nagapangita Kaniya” (Hebreo 11:6). Kon gustohon lang sa Dios, mahimo Siyang magpakita ug ipamatuod sa tibuok kalibutan nga anaa Siya. Apan kon Iya kanang gibuhat, dili na kinahanglanon ang pagtuo. Miingon si Jesus kang Tomas nga usa sa mga disipulo, “Motuo ka na ba karon kay nakita mo na ako? Bulahan ang mga tawo nga nagatuo kanako bisan wala nila ako makita” (Juan 20:29).

Apan may ebidensya gayod nga anaa ang Dios. Ang Bibliya nagpahayag, “Ang kalangitan nagapadayag sa gahom sa Dios ug nagapakita sa iyang gipanghimo. Kada adlaw nagasugilon sila sa gahom sa Dios. Walay pulong o tingog nga madungog gikan kanila, apan ang ilang mensahe makaabot bisan asang bahin sa kalibotan” (Salmo 19:1-4). Kon atong tan-awon ang mga bituon, hunahunaon kon unsa kadako ang kalibutan, obserbahan kon unsa kakahibulongan ang kinaiyahan, tan-awon ang kaanindot sa pagsalop sa adlaw – kining tanan nagapamatuod sa usa ka Dios nga Magbubuhat. Kon kulang pa kining tanan, ang atong kasingkasing makapamatuod usab nga may Dios. Ang Magwawali 3:11 nag-ingon, “Gihatagan niya kita ug handom sa pagkahibalo sa umalabot, apan dili gayod nato matugkad ang iyang gipanghimo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan.” Aduna gayoy pagbati sa atong kahiladman nga nagaila nga aduna pay mga butang nga wala nato masayri luyo niining kinabuhia ug adunay nagagahom luyo niining kalibutana. Mahimong limbongan nato ang atong kaugalingon niini, apan ang presensya sa Dios atong mabati sa gihapon diha sa atong palibot. Bisan pa niini ilimud pa gayod sa uban nga anaay Dios. “Nagaingon ang mga buang-buang sa ilang kaugalingon, ‘Walay Dios!’” (Salmo 14:1). Tungod kay kapin sa 90% sa mga tawo sa tibuok kasaysayan, nagatuo sa pagkaanaay Dios – siguro aduna gayoy hinungdan niini nga pagtuo.

Dugang sa mga katarungan nga makutlo gikan sa Bibliya sa pagkaanaay Dios, adunay mga katarungan nga gibasi sa “logic” (kaalam ug panabot). Ang una niini gibasi sa argumento nga gitawag “teleology” – nga nagaingon nga kon may desinyo, anaay tigdesinyo. Sumala niining maong argumento, aduna gayoy gamhanang Magbubuhat tungod kay maayo man pagkaplano ug pagkahimutang ang tanang butang nga anaa sa kawanangan ug sa kalibutan. Ang ikaduha gibasi sa argumento nga gitawag “cosmology” – nga nagaingon nga ang matag kahimtang adunay hinungdan. Ang kawanangan ug ang tanang anaa niini usa ka kahimtang. Aduna gayod tingali’y hinungdan kon nganong anaa kining tanan. Ug aduna gayod tingali’y usa nga wala buhata nga maoy hinungdan niining tanan. Kanang “usa nga wala buhata” mao ang Dios. Ang ikatulo nga argumento mao ang gitawag “moral.” Matag kultura sa tibuok kasaysayan aduna gayoy mga balaod. Tanang tawo adunay kahibalo kon unsay husto ug sayop. Ang pagpatay, pagpamakak, pagpangawat, ug pagkalaw-ay gisalikway gayod halos sa tanang tawo sa tibuok kalibutan. Asa man maggikan kining kahibalo sa husto ug sayop kon dili sa usa ka balaang Dios?

Bisan pa niining tanan, nagasulti ang Bibliya kanato nga ang mga tawo mosalikway sa klaro ug dili ikalimud nga kasayoran bahin sa Dios ug motuo hinuon sa usa ka bakak. “Giilisdan nila ug bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios. Gisimba nila ug gialagaran ang mga binuhat sa Dios, ug dili ang Magbubuhat nga dalaygon sa walay katapusan. Amen” (Roma 1:25). Nagpahayag usab ang Bibliya nga ang tawo wala gayoy igong ikapasumangil aron dili motuo sa Dios, “Tinuod nga dili nato makita ang Dios, apan sukad pa sa pagmugna sa kalibutan, ang iyang walay katapusan nga gahom ug pagka-Dios gipadayag na pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat. Busa wala silay ikabalibad kaniya” (Roma 1:20).

Moingon ang mga tawo nga dili sila motuo sa Dios tungod kay kini “dili scientific” o “tungod kay walay pruweba niini.” Apan ang tinuod nga hinungdan mao nga kon ang mga tawo moangkon nga adunay Dios, kinahanglan usab nilang dawaton nga aduna silay responsibilidad ngadto sa Dios ug manginahanglan ug kapasayloan gikan sa Dios (Roma 3:23; 6:23). Kon anaay Dios, nan, manubag kita ngadto Kaniya sa atong mga binuhatan. Kon walay Dios, mahimo natong buhaton ang bisan unsa nga atong gusto sa walay pagkabalaka nga hukman kita sa Dios. Mao kana ang hinungdan kon nganong ang teoriya sa ebolusyon malig-ong gihuptan ug gituhoan sa kadaghanan sa atong katilingban – aron hatagan ang mga tawo ug laing kapilian gawas sa pagtuo sa usa ka Magbubuhat nga Dios. Ang Dios anaa, ug sa kaulahian, ang tanan mahibalo nga Siya anaa gayod.

Tugoti ako sa paghatag sa katapusang argumento sa pagkaanay Dios. Giunsa nako pagkahibalo nga anaay Dios? Nasayod ko nga anaay Dios tungod kay nagapakig-istorya ako Kaniya matag adlaw. Dili nako madungog ang Iyang pagtubag kanako, apan nabati nako ang Iyang presensya, nabati nako ang Iyang pag-agak, nabati nako ang Iyang paghigugma, nabati nako ang Iyang grasya. May mga butang nga nahitabo sa akong kinabuhi nga walay laing posibleng hinungdan kondili ang Dios. Ang Dios mao ang akong Manluluwas ug Ginoo sa akong kinabuhi. Dili ako makapugong sa pag-ila ug pagdayeg sa Iyang pagkaanaa. Walay bisan usa niining maong mga argumento nga makadani sa tawo nga dili moila sa butang nga klaro ug tin-aw. Sa tinuod, ang pagkaanaa sa Dios kinahanglan dawaton pinaagi sa pagtuo (Hebreo 11:6).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Anaa bay Dios? Aduna ba’y kamatuoran sa pagkaanaay Dios?
© Copyright Got Questions Ministries