settings icon
share icon
Pangutana

Gihimo ba sa Diyos ang dautan?

Tubag


Sa unang pagtan-aw makaingon kita nga kon ang Diyos maoy naghimo sa tanang butang, nan tingalig ang Diyos usab ang naghimo sa dautan. Apan bisan pa niana, ang dautan dili usa ka butang sama sa bato o elektrisidad. Dili mahimo nga makabaton ka ug usa ka sudlanan nga banga sa dautan. Ang dautan dili motungha sa iyang kaugalingon; inay usa kini ka kahimtang sa pagkawalay kaayo. Isip pananglitan, ang mga lungag tinuod, apan ang ilang pagka-anaa nag-agad sa ubang butang. Atong matawag nga ang pagkawalay buling usa ka lungag, apan dili kini mahimulag gikan sa buling. Usa sa mga maayong butang nga gibuhat sa Diyos mao ang mga binuhat nga adunay kagawasan sa paghimo ug maayo. Arong makabaton ug tinuod nga pagpili, kinahanglang itugot sa Diyos nga adunay lain nga pilionon gawas sa pagpili sa maayo. Busa, gitugot sa Diyos nga ang mga gawasnon nga manolunda ug tawo makapili ug maayo o sa pagsalikway sa maayo (dautan). Sa dihang adunay dili maayong kalambigitan tali sa duha ka maayong butang gitawag nato kini nga dautan, apan kini wala nahimong usa ka butang nga kinahanglan ituga sa Diyos.

Tingali makatabang ang dugang pa nga paghulagway. Kon ang usa ka tawo pangutan-on kon duna bay kabugnaw? Ang sagad nga tubag mao nga aduna. Apan kini sayop. Walay kabugnaw. Ang kabugnaw maoy pagka-walay kainit. Sa samang paagi walay kangitngit; ang kangitngit mao ang pagkawalay kahayag. Ang pagkadautan mao ang pagkawala sa maayo, mas maayong hulagway mao nga ang pagka daotan mao ang pagka walay Diyos.

Ang Diyos wala nagtuga ug dautan, apan Iyang gitugot ang dautan. Kon wala itugot sa Diyos ang posibilidad sa dautan, ang katawhan ug ang manolunda mangalagad sa Diyos tungod sa kaakuhan, ug dili sa pagpili. Dili Siya ganahan ug mga robot nga mohimo sa tanan Niyang kagustuhan tungod sa ilahang gitakda nga mga tulomanon. Gitugot sa Diyos ang posibilidad sa dautan aron makabaton kita ug matuod nga gawasnong pagbuot ug makapili kon ganahan ba kita o dili nga moalagad Kaniya.

Isip mga tawong tinuga nga adunay kinutoban, dili gayud nato masabtan sa hingpit ang walay kinutoban nga Diyos (Roma 11:33 – 34). Adunay mga panahon nga atong mahunahunaan nga atong nasabtan nganong ginahimo sa Diyos ang usa ka butang, ug ato na lamang mahibaloan unya nga kato diay alang sa lahi nga katuyoan sahi sa atong nahunahunaan. Ang Diyos nagatan-aw sa mga butang gikan sa balaan, ug malungtarong panglantaw. Nagatan-aw kita sa mga butang gikan sa makasasala, yutan-on, ug lumalabay nga panglantaw. Nganong gibutang man sa Diyos ang tawo sa kalibotan bisan sayod Siya nga si Adan ug si Eba makasala ug busa magdala ug kadautan, kamatayon, ug kalisdanan sa tanang katawhan? Nganong wala naman lang kita Niya gituga ug gibiyaan didto sa langit nga kon diin mahimo kitang hingpit ug walay kalisdanan? Kining mga pangutanaha dili igong matubag niining dapit sa kahangtoran. Mao ray atong mahibaloan nga bisan unsay pagahimoon sa Diyos usa kini ka balaan ug hingpit ug labaw sa tanan makapahimaya Kaniya. Ang Diyos mitugot sa posibilidad sa dautan aron mahatagan kita ug matuod nga pagpili mahitungod kon ato ba Siyang simbahon. Wala gihimo sa Diyos ang dautan, apan Iya kining gitugotan. Kon wala niya gitugot ang dautan, mamahimong magasimba kita Kaniya tungod sa kaakuhan, ug dili tungod sa pagpili sa atong kaugalingong kabubut-on.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Gihimo ba sa Diyos ang dautan?
© Copyright Got Questions Ministries