settings icon
share icon
Pangutana

Mamati ba ang Dios/motubag sa mga pag-ampo sa usa ka makasasala/Sa dili magtotoo?

Tubag


Ang Juan 9:31 nagpahayag, “Sayud kita nga ang Dios dili mamati sa mga makasasala. Mamati Siya sa diosnon nga tawo nga nagabuhat sa Iyang kabubot-on.” Gisulti usab nga “ang bugtong pag-ampo nga paminawon sa Dios gikan sa usa ka makasasala mao ang pag-ampo alang sa kaluwasan.” Isip tubag, ang uban nagatoo nga ang Dios dili mamati ug/o dili gayud mamati sa mga pag-ampo sa usa ka dili magtotoo. Una ang Juan 5:14 – 15 nagasulti kanato nga ang Dios nagatubag sa mga pag-ampo base o kon ang maong mga pag-ampo gipangayo sumala sa Iyang kabubot-on. Kung ang usa ka dili magtotoo mangaliyupo sa pag-ampo sa Dios nga sumala sa Iyang kabubot-on, walay makapugong sa Dios sa pagtubag sa maong pag-ampo – nga sumala sa Iyang kabubot-on.

Ang ubang pahayag sa Balaang Kasulatan nagahubit sa Dios nga nagapamati ug nagatubag sa mga pag-ampo sa mga dili magtotoo. Sa kasagarang kaso, apil niini ang pag-ampo. Sa usa o duha ka kahimtang, ang Dios motubag sa sangpit sa kasingkasing (wala gipahayag kon ang maong pagsangpit gipahinungod sa Dios). Sa uban ani nga mga kaso, ang pag-ampo daw gisagulan ug paghinulsol. Apan sa ubang mga kaso, ang pag-ampo alang lamang sa usa ka yutan-ong panginahanglanon o panalangin, ug ang Dios nitubag tungod sa kaluoy o isip tubag sa tinud-anay nga pagpangita o sa pagtoo sa maong tawo. Ania ang pipila ka mga linya nag naghisgot sa pag-ampo sa usa ka dili magtotoo:

Ang katawhan sa Ninive nag-ampo nga ang Ninive makalingkawas unta (Jonas 3:5 – 10). Gitubag sa Dios kini nga pag-ampo ug wala gilaglag ang dakbayan sa Ninive sumala sa Iyang gibahad.

Gihangyo ni Hagar ang Dios nga panalipdan ang Iyang anak nga si Ismael (Genesis 21:14 – 19). Wala lamang gipanalipdan sa Dios si Ismael, gipanalanginan pa gayud siya sa Dios sa hilabihan.

Sa Unang Mga Hari 21:17 – 29, ilabi na sa mga bersikulo 27 – 29, si Ahab nagpuasa ug nagbangotan tungod sa propesiya ni Elias mahitungod sa iyang kaliwatan. Gitubag sa Dios ang pag-ampo agig dili pagpadangat sa maong kalamidad sa panahon ni Ahab.

Ang babayeng Hentil gikan sa dapit sa Tiro ug Sidon nag-ampo nga luwason ni Hesus ang iyang anak nga babaye gikan sa demonyo (Marcos 7:24 – 30). Gihinginlan ni Hesus ang demonyo pagawas sa anak sa babaye.

Si Cornelio, ang Romanhong senturyon diha sa Mga Buaht 10, gipadala kaniya ang apostoles nga si Pedro agig tubag kang Cornelio ingon nga matarong nga tawo. Ang Mga Buaht 10:2 nagsulti kanato nga si Cornelio “naga-ampo sa Dios sa makanunayon.”

Nagahimo ang Dios ug mga saad nga mapadapat alang sa tanan (linuwas o dili linuwas) sama sa Jeremias 29:13: “Inyo Akong pangitaon ug inyo Akong hikaplagan kung inyo akong pangitaon sa tibuok ninyong kasingkasing.” Ing-ani ang kaso alang kang Cornelio sa Mga Buhat 10:1 – 6. Apan adunay daghang mga saad nga, sumala sa konteksto sa mga bersikulo, alang lamang sa mga Kristohanon. Tungod kay gidawat sa mga Kristohanon si Hesus ingon nga Manluluwas, gidasig sila nga moadto nga adunay kaisog sa trono sa grasya arong mangita ug tabang panahon sa panginahanglanon (Hebreo 4:14 – 16). Nasultihan kita nga kon mangayo kita sa bisan unsa sumala sa kabubot-on sa Dios, mamati Siya ug hatagan kita sa atong gipangayo (Unang Juan 5:14 – 15). Aduna pay daghang laing mga saad alang sa mga Kristohanon mahitungod sa pag-ampo (Mateo 21:22; Juan 14:13, 15:7). Busa, oo, adunay mga higayon kon ddin ang Dios dili motubag sa mga pag-ampo sa mga dili magtotoo. Sa samang higayon, sa Iyang grasya ug kaluoy, ang Dios makahimo pagpanghilabot sa kinabuhi sa mga dili magtotoo isip tubag sa ilang mga pag-ampo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Mamati ba ang Dios/motubag sa mga pag-ampo sa usa ka makasasala/Sa dili magtotoo?
© Copyright Got Questions Ministries