settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang mga Kinaiyahan sa Dios? Unsay sama ang Dios?

Tubag


Sa atong paningkamot nga tubagon ang maong pangutana, tinuod nga daghan pa ang mahimo natong mahibaloan bahin sa Dios. Makaayo para sa mga magtuon sa pagtin-aw nga anaa dinhi nga basahon ang tibuok nga nakasulat bahin niani; pagkahuman imong balikan ug pangitaa ang mga laray para sa dugang paglinaw. Ang pagtan-aw sa mga nakasulat nga Pulong sa Dios mao tinuod nga kinahanglan tungod kay ang Balaang kasulatan lamang ang angay nga basihan sa kamatuoran bahin sa Dios ug bisan unsa nga pagpalinaw o opinyon sa tawo nga nagagikan lamang sa iyang kaugalingon kanunay kulang aron masabtan ang Dios (Job 42:7). Ang pagsulti nga takos natong masabot kon kinsa ang Dios panaagi sa kaugalingong pagpamati ug kaalam usa ka pag hinangal ug delikado nga butang. Kon ang atong kaugalingong huna-huna ang gamiton sa pagpalinaw kon kinsa ang Dios ug unsa ang sama sa Iyaha siguradong makabuhat lamang kita ug mga dios-diosan nga batok sa kabubut-on sa buhing Dios. (Exodos 20:35)

Ang Dios lamang ang nagbutang sa sinugdanan ug kataposan nga angay natong mahibaloan bahin sa Iyaha. Usa sa mga kinaiya sa Dios mao ang “suga”, nga buot pasabot Siya lamang ang anaay pangkaugalingong kapadayagan bahin sa Iyahang kaugalingon (Isaias 60:19; Santiago 1:7). Ang pamatuod nga ang Dios nagpadayag sa mga kamatuoran bahin sa iyang kaugalingon dili bisan kanunsa dapat bale-walaon, tungod kon buhaton kini sa tawo siguradong dili siya makasulod sa iyang kapahulayan. (Hebreo 4:1). Ang atong palibot, ang Balaang Kasulatan, ang Pulong nga nagpakatao (Cristo-Jesus) ug ang Balaang Espiritu magkaubang gabuhat aron tabangan kita nga maila ang Dios.

Magsugod kita sa pagsabot nga ang Dios Bantogang Mangbubuhat ug kita kabahin sa tanang Niyang gibuhat (Genesis 1:1; Salmo 24:1). Giingon sa Dios nga ang tawo gilalang Niya sa Iyang hulagway. Ang tawo gilalang nga taas ug lebel sa tanang gilalang Niya matud sa Iyang gahom ug katungod aron sa pagmando sa tanang gibuhat sa Dios (Genesis 1:26-28). Tungod sa pagpakasala sa unang tawo, ang perpekto nga gilalang sa Dios sa sinugdanan nadaot. Apan, anaa gihapon ang kaayo sa Dios sa Iyang mga binuhat (Genesis 317-18; Roma 1:19-20).

Makatabang sa atong pagtuon kon unsa gayod ang sama sa Dios pinaagi sa pagkaplag sa kahulogan sa mga tawag sa Dios nga nakasulat sa Bibliya. Mao kini ang mga tawag:

Elohim- Gamhanang Dios, Balaan (Genesis 1:1)
Adonai- Dios, gapakita ug koneksyon sa Dios ug sa Iyang kaugalingong nasud. (Exodos 4:10, 13)
El Elyon- Taas, pinakagamhanang Dios (Genesis 14:20)
El Roi- Ang kusgan nga makakita sa tanan (Genesis 16:13)
El Shaddai- Gamhanang Dios (Genesis 17:1)
El Olam- Walang kataposang Dios (Isaias 40:28)
Yahweh- Dios “Ako mao Ako”, nagpasabot nga Siya buhi hantod sa kahangtoran (Exodos 3:13-14)

Atong ipadayon ang pagtuon sa daghan pang kinaiyahan sa Dios. Ang Dios walay kataposan, nagpasabot nga wala Siya’y sinugdan ug wala usab Siya’y kataposan. Wala Siya’y kamatayon ug walay kahumanan ((Deuteronomio 33:27; Salmo90:2; 1 Timoteo 1:17). Ang Dios nga dili mausab, ug tungod niini Siya takos nga saligan (Malakias 3:6; Numeros 23:19; Salmo 102:26-27). Wala usab sama sa Ginoo, nga nangahulogan nga walay maitandi sa Iyang mga nabuhat ug ang Iyang pagka –Dios. Wala Siyay tupong ug Siya perpekto (2 Samuel 7:22; Salmo 86:8; Isaias 40:25; Mateo 5:48). Ang Dios ug ang Iyang kinaiyahan dili mahimong makab-ot ug husto kung pinaagi lamang sa atong pagsabot (Isaias 40:28; Salmo 145:3; Roma 11:33-34).

Ang Dios walay gipili, nangahulogang gi-isip Niya nga parehas lamang ang tanang tawo (Deuteronomio 32:4; Salmo 18:30). Ang Dios gamhanan sa tanan, kaya Niyang buhaton ang tanang makahimaya Kaniya, apan ang tanan sa Iyang mga buhaton kini kanunay nga uyon sa Iyang mga kinaiya. (Gipadayag 19:6; Jeremias 32:17, 27). Ang Dios anaa sa tanang lugar ug kasaysayan; apan dili kini nga nagpasabot nga ang tanang butang Dios (Salmo 39:7-13; Jeremias 23:23). Nasayud ang Dios sa kaniadto, ang karon ug ang ugma. Nasayud ang Dios bisan pa sa atong mga gihuna-huna sa kanunay; Nahibalo Siya sa tanan ug ang Iyang hukom ug pagkamatarong kanunay Niyang ipabati. .(Salmo 139:1-5; Kawikaan 5:21).

Usa lamang ang Dios, na nangahulogan nga dili lang Siya nag-inusara ug walay kauban, kondili Siya lamang usab ang makatubag sa mga panginahanglanon ug pangandoy sa atong mga kasing-kasing. Siya lamang ang angayan nga atong simbahon ug higugmaon (Deuteronomio 6:4). Ang Dios matarong, tungod niini wala Niya gipahagbay ang daotan. Tungod sa Iyang pakabalaan ug matarong, kinahanglan maagian ni Cristo-Jesus ang hukom sa Dios, kaniadtong gihatag sa Iyaha sa Dios ang silot sa mga sala aron kita pasayluon (Exodo 9:27; Mateo 27:45-46; Roma 3:21-26).

Ang Dios ang labing dako, ang Supremo. Ang tanan nga Iyang gibuhat, nabuhat ug buhaton pa lang dili kayang babagan apil ang Iyang mga tinguha (Awit 93:1; 95:3; Jeremias 23:20). Ang Dios ay Espiritu, nga nangahulogan nga dili Siya makit-an (Juan 1:18 4:24). Ang Dios ay “Trinity”, nga nagpasabot nga Siya usara nga Dios sa tulo ka persona apan usa sa Espritu nga adunay usa ka kabubut-on ug tupong ang pagka Dios, gahom ug himaya. Makita nga ang unang laray sa Banal nga Kasulatan mao ang bahin sa ngalan sa “Usa ra” bisan pa ang bahin niini mao ang tulo ka lain-lain nga persona: Amahan-Anak-Espiritu Santo (Mateo 28:19; Mark 1:9-11). Ang Dios kamatuoran . Magpabilin Siyang walay sayop hangtod sa kahangtoran (Salmo 117:2).

Ang Dios Balaan, nagpasabot nga walay bisan unsang daotan sa Iyaha ug kalalis Niya ang daotan. Malantaw sa Dios ang tanang daotan ug kini Iyang gikapungtan. Ang kalayo usahay naisulti sa Balaang Kasulatan kon bahin sa Iyang kabalaan. Ang Dios gitandi sa kalayo (Isaias 6:3; Habakuk 1:13; Exodo 3:2,3,5; Hebreo 12:29). Ang Dios mapanalanginon, apil niini ang Iyang pagkamaayo, maluluy-oy ug mahigugmaon – mga pulong nga gahatag ug kinabuhi sa kahulogan sa iyang kaayo. Kon dili tungod sa iyang grasya, ang tanan nga Iyang kinaiya mahilayo sa atong tanan gikan Kaniya. Magpasalamat kita ug dili mao ang kahimtang, tungod buot sa Dios nga mailhan sa usag-usa kanato ang Iyahang persona (Exodo 34:6; Salmo 31:19; 1 Pedro 1:3; Juan 3:16; 17:3).

Mao kini ang masayon nga pagsulay lamang nga matubag ang usa ka dako ug lalom nga pangutana bahin sa Dios.

Unta mopadayon mo sa pagsusi sa kamatuoran sa Dios ug ang Iyang kabubut-on sa inyong kinabuhi. (Jeremias 29:13).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang mga Kinaiyahan sa Dios? Unsay sama ang Dios?
© Copyright Got Questions Ministries