settings icon
share icon
Pangutana

Nagamilagro pa ba gihapon ang Dios?

Tubag


Daghang mga tawo ang nangandoy nga milagrohan sa Dios aron “mapamatud-an” ang Iyang kaugalingon sa ilaha. “Kung magmilagro lang unta ang Dios, magpakita ug mga timailhan, o mga katingalahan, diha pa ko motuo!” Kini nga alinghuna, sa pagkatinuod, gisupak sa Balaang Kasulatan. Sa dihang naghimo ug katingalahan ug gamhanan mga Milagro ang Dios ngadto sa mga Israelita, nakapakhimo ba kini nga motuman sa Iyaha? Wala, ang mga Israelita kanunayng nisupak ug nagmasukihon batok sa Dios bisan tuod ilang nakita ang tanang mga milagro. Ang samang katawhan nga nakakita sa pagbahin sa Dios sa Dagat nga Mapula sa ulahi nagduda kng ang Dios makahimo pagmadaugon sa mga lumulupyo sa Yutang Saad. Kini nga kamatuoran gipasabot sa Lukas 16:19 – 31. Sa maong sugilanon, ang usa ka tawo didto sa impiyerno mihangyo ni Abraham aron pagpabalik ni Lazaro gikan sa kamatayon aron pagpasidaan sa iyang mga igsoong lalaki. Gipahibalo ni Abraham ang tawo, “Kung dili sila mamati kang Moses ug sa mga Propeta, dili pod sila makumbinser bisan pa kon adunay mabanhaw gikan sa mga patay” (Lucas 16:31).

Si Hesus nihimo ug dili maihap nga mga milagro, apan ang halapad nga kinabag-an sa tawo wala motuo Kaniya. Kon magmilagro ang Dios karon sama sa Iyang gihimo sa nangagi, mao lang gihapon ang resulta. Ang mga tawo matingala ug motuo sa Dios sa hamubo nga panahon. Ang maong pagtoo mahimong mabaw ug mawala sa takna nga adunay wala damha o makalilisang nga mahitabo. Ang pagtoo nga nakabase sa mga milagro dili hingkod nga pagtoo. Ang Dios mihimo ug kinadak-ang milagro sa tanang panahon pinaagi sa pag-anhi sa kalibotan ingon nga Tawo nga si Hesu Kristo aron mamatay sa krus alang sa atong kasal-anan (Roma 5:8) aron kita mamaluwas (Juan 3:16). Ang Dios nagamilagro gihapon – kadaghanan sa mga milagro molabay nga dili mabantayan o gilimod. Bisan pa, wala na kita magkinahanglan ug dugang pa nga mga milagro. Ang angay natong tuohan mao ang milagro sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo ni Hesus Kristo.

Ang katuyoan sa mga milagro mao ang pagpanghimatuud sa naghimo sa mga milagro. Ang Mga Buhat 2:22 nagpahayag, “Katawhan sa Israe, pamati: Si Hesus nga Nazarenhon usa ka tawo nga hinatagag kalig-onan sa Dios ngadto kaninyo pinaagi sa mga milagro, katingalahan ug mga timailhan, nga gihimo sa Dios taliwala ninyo pinaagi Kaniya, sama sa nahibaloan ninyo sa inyong mga kaugalingon.” Mao usab ang masulti sa mga apostoles, “Ang mga butang nga timailhan sa usa ka apostoles – mga timailhan, mga katingalahan ug mga milagro – nahimo sa inyong taliwala sa dakung pagkamalahutayon” (Ikaduhang Corinto 12:12). Kon hisgotan ang ebanghelyo, ang Hebreo 2:4 nagpahayag, “Ang Dios nagpamatuod usab niini pinaagig mga timailhan, mga katingad-an ug nagkandaiyang mga milagro, ug mga gasa sa Espiritu Santo nga gipang-apodapod sumala sa Iyang kabubot-on.” Aduna na kitay kamatuoran karon ni Hesus ngas natala sa Balaang Kasulatan. Aduna na kitay kasulatan karon sa mga apostoles nga natala diha sa Balaang Kasulatan. Si Hesus ug ang Iyang mga apostoles, ingon nga gitala sa Balaang Kasulatan, maoy batong pamag-ang ug patukoranan sa atong pagtoo (Efeso 2:20). Niini nga pagsabut, ang mga milagro dili na kinahanglanon, ingon nga ang mensahe ni Hesus ug Iyang mga apostoles gipamatud-an na ug tukmang gitala sa Balaang Kasulatan. Oo, ang Dios nagapadayon gihapon ug pagmilagro. Sa samang higayon, we kita kinahanglan maghulat sa mga milagro nga mahitabo karon sama sa nahitabo sa panahon sa Biblia.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nagamilagro pa ba gihapon ang Dios?
© Copyright Got Questions Ministries