settings icon
share icon
Pangutana

Aduna na bay nakakita sa Dios? Mahimo bang makit-an ang Dios ug mabuhi?

Tubag


Ang Biblia nagtug-an kanato nga wala pay nakakita sa Dios (Juan 1:18) gawas kang GINOONG Hesu Kristo. Sa Exodo 33:20, nagsaysay ang Dios, “Dili nimo makita ang akong dagway, kay walay makakita nako ug mabuhi.” Kining mga Balaang Kasulatan daw nagsukwahi sa ubang mga Kasulatan nga naghubit sa mga nagkandaiyang tawo “nga nakakita” sa Dios. Sama pananglitan, ang Exodo 33:11 naghubit kang Moses nga nakigsulti sa Dios “nawong sa nawong.” Giunsa man ni Moses pagpakigsulti sa Dios “nawong sa nawong” kong wala man diay makakita sa Dios ug mabuhi? Niini nga bahin, ang pulongan nga “nawong sa nawong” usa ka hulag sa pamulong nga nagpaila nga sila anaa sa labing suod nga pakig-ambitay. Ang Dios ug si Moses nagpakigsulit sa usa’g usa nga daw duha ka tawo nga anaa sa suod nga pakighinabi.

Sa Genesis 32:30, nakita ni Jakob ang Dios nga nagpakita ingon nga manolunda; wala jud niya nakita ang Dios. Ang mga ginikanan ni Samson nalisang sa dihang ilang sila nakaamgo nga ilang nakita ang Dios (Mga Maghuhukom 13:22), apan ila rang nakita Siya nga nagpakita ingon nga anghel. Si Hesus usa ka Dios diha sa unod (Juan 1:1, 14) mao nga sa dihang nakit-an Siya sa mga tawo, ang ilang nakita usa ka Dios. Busa, oo, mahimong “makita” ang Dios ug daghang mga tawo ang “nakakita” sa Dios. Sa samang higayon, walay nakakita sa Dios nga napadayag sa tibuok Niyang himaya. Sa atong pagka natumpawak nga kahimtang, kung ang Dios mopadayag sa Iyang kinatibuk-an ngari nato, maut-ot ug mangalaglag kita. Busa, tuyong gibutangag tabil sa Dios ang Iyang kaugalingon ang nagapakita sa mga hulag nga mahimo nato Siyang “makit-an.” Apan, kini lahi ra kon atong tan-awon ang Dios nga ipakita ang tibuok Niyang himaya ug pagkabalaan. Ang mga tawo nakakita sa mga panan-awon sa Dios, mga larawan sa Dios, ug mga pagpakita sa Dios, apan wala pa gayuy nakakita sa Dios sa tibuok Niyang kahingpitan (Exodo 33:20).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Aduna na bay nakakita sa Dios? Mahimo bang makit-an ang Dios ug mabuhi?
© Copyright Got Questions Ministries