settings icon
share icon
Pangutana

Nganong ang Diyos lahi kaayo sa Daang Tipan kon itandi Siya sa Bag-ong Tipan?

Tubag


Sa kinauyokan aning pangutana anaa ang mahinungdanong pagkapakyas pagsabot kon unsa ang ginapadayag sa Daan ug sa Bag-ong Tipan mahitungod sa kinaiyahan sa Diyos. Usa ka butang nga mapahayag niining susamang sukaranan sa panghunahuna mao nga sa dihang ang mga tawo moingon, “Ang Diyos sa Daang Tipan maoy Diyos sa kasuko samtang ang Diyos sa Bag-ong Tipan maoy Diyos sa gugma.” Ang kamatuoran nga ang Biblia progresibo nga pagpadayag sa Diyos mahitungod sa Iyang kaugalingon ngari kanato pinaagi sa makasaysayanong mga panghitabo ug pinaagi sa Iyang pagppakiglambigit sa katawhan sa tibuok kasaysayan mamahimong makatampo sa sayop nga panghunahuna kon unsa ang Diyos sa Daang Tipan kon itandi sa Bag-ong Tipan. Apan bisan pa niana, sa dihang mabasahan sa usa ka tawo ang Daan ug ang Bag-ong Tipan, nahimong tin-aw nga ang Diyos dili lahi sa usa ka testamento ngadto sa laing testamento ug mao nga ang kasuko sa Diyos ug ang Iyang gugma napakita diha sa duha ka testamento.

Pananglitan, sa matagbahin sa Daang Tipan, gipangpahimug-at nga ang Diyos “mahigugmaon ug maluloy-an nga Diyos, naghingapin sa gugma ug pagka-maunongon,” (Exodo 34:6; Numeros 14:18; Deuteronomio 4:31; Nehemias 9:17; Awit 86:5, 15; 108:4; 145:8; Joel 2:13). Apan sa Bag-ong Tipan ang mahigugmaong kaayo ug kaluoy sa Diyos napakita sa kinatibuk-an pinaagi sa kamatuoran nga “Kay gihigugma sa Diyos ang kalibotan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugton Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kondili makabaton hinuon sa kinabuhin dayon” (Juan 3:16). Sa matagbahin sa Daang Tipan atong makita ang pagtagad sa Diyos sa Israel sa samang paagi nga ang mahigumaong amahan nagtagad sa iyang anak. Sa dihang tuyoon nilang magpakasala batok Kaniya ug magsugod ug simba sa mga diosdios, ang Diyos mosilot kanila. Apan sa matag higayon luwason Niya sila sa dihang sila maghinulsol sa ilang pagsimba ug diosdios. Sa mao gihapong paagi ang pagtagad sa Diyos sa mga Kristohanon sa Bag-ong Tipan. Isip pananglitan, ang Hebreo 12:6 nagasulti kanato nga “Kay kastigohon sa Diyos ang tanan nga iyang gihigugma, ug latoson ang tanan nga iyang gisagop ingon nga anak.”

Sa samang paagi, sa matagbahin sa Daang Tipan atong makita ang paghukom ug kasuko sa Diyos nga gibubo ngadto sa sala. Sa mao gihapong paagi, sa Bag-ong Tipan Makita nato ang kasuko sa Diyos nagapadayon nga “gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Diyos batok sa pagka dili diosnon ug sa pagkadaotan sa mga tawo, kansang mangil-ad nga pagkinabuhi nagsanta sa kamatuoran,” (Roma 1:18). Busa, tinaw, nga ang Diyos dili lahi sa Daang Tipan ug sa Bag-ong Tipan. Ang Diyos sa Iyahang kinaiyahan dili mausabon. Samtang makakita kita sa usa ka bahin sa Iyang kinaiyahan nga gibutyag sa ubang bahin sa Bibliya labaw pa sa ubang mga bahin, ang Diyos mismo sa gihapon dili mausabon.

Sa dihang atong basahon ug tun-an ang Bibliya, nahimong tin-aw nga ang Diyos mao ra sa Daang Tipanug sa Bag-ong Tipan. Bisan tuod ang Bibliya adunay 66 ka libro nga gisulat sa duha (lagmit tulo) ka kontinente, sa tulo ka managlahi nga pinulongan, sulod sa 1500 ka tuig sa kapin 40 ka manunulat, nagpabilin kini nga nahiusang libro gikan sa sinugdan ngadto sa kataposan nga walay pagsumpaki. Niini, Makita nato unsa ka mahigugmaon, maluloy-on, ug makataronganon ang Diyos nagatagad sa makasasala nga tawo sa tanang matang sa kahimtang. Sa pagkatinuod, ang Bibliya maoy sulat sa gugma sa Diyos ngadto sa katawhan. Ang gugma sa Diyos sa Iyang binuhat ilabi na sa katawhan, tataw sa matagbahin sa Kasulatan. Sa matagbahin sa Bibliya makita nato ang mahigumaon ug maluluy-ong pagtawag sa Diyos sa katawhan ngadto sa pinasahi nga pagpakiglambigit Kaniya, dili tungod sa ilang katakos, apan tungod kay Siya puno sa grasya ug maluloy-ong Diyos, dili daling masuko ug madagayaon sa mahigugmaong kaayo ug kamatuoran. Apan makita usab nato ang balaan ug matarong nga Diyos nga maoy Hukom sa tanang mosupak sa Iyang Pulong ug modumili sa pagsimba Kaniya, motipas hinuon sa pagsimba sa mga diosdios nga ilang ginama (Roma kapitulo 1).

Tungod kay ang Diyos matarong ug balaan ang kinaiya, ang tanang sala-sa nangagi, sa kasamtangan ug sa umalabot-kinahanglang hukman. Apan ang Diyos sa Iyang walay kinutobang gugma nagsangkap ug bayad alang sa sala ug paagi sa pagpasig-uli aron nga ang makasasala nga tawo makaikyas sa Iyang kasuko. Makita nato kining katingalahang kamatuoran sa mga bersikulo sama sa 1 Juan 4:10 “Ang matuod nga gugma mao kini: dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kondili siya maoy unang nahigugma kanato, ug gipadala niya ang iyang Anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala.” Sa Daang Tipan ang Diyos mihatag sa sistema sa sakripisyo nga kon diin ang pagbayad sa sala pinaagi sa dugo o kamatayon mamahimo. Apan bisan pa niana, kining sistema sa sakripisyo lumalabay lamang ug igo lang nagatan-aw sa unahan ngadto sa pag-abot ni Hesu Kristo nga maoy mamatay sa krus aron mahingpit ang paghulip sa pagbayad sa sala pinaagi sa dugo o kamatayon. Ang gisaad nga Manluluwas sa Daang Tipan napadayag sa hingpit diha sa Bag-ong Tipan. Gipanglantawan lamang sa Daang Tipan, ang labing dakong pagpahayag sa gugma sa Diyos, ang pagpadala sa Iyang Anak nga si Hesu Kristo sa tanang himaya niini diha sa Bag-ong Tipan. Ang Daang Tipan ug ang Bag-ong Tipan gihatag “nga arang makahatag kanimog kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan” (2 Timoteo 3:15). Kon atong tutokan pagtuon ang mga Testamento, tin-aw nga ang Diyos “dili gayod siya mausab ni magpakitag landong sa pagkausab” (Santiago 1:17).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong ang Diyos lahi kaayo sa Daang Tipan kon itandi Siya sa Bag-ong Tipan?
© Copyright Got Questions Ministries