settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa pangabubho?

Tubag


Sa dihang atong gamiton ang pulong nga “pangabubho,” ato ning ginagamit sa diwan ga nasuya sa usa ka tawo nga adunay butang nga wala kanato. Kini nga matang sa pangabubho usa ka sala ug dili timailhan sa usa ka Cristohanon; nagpakita hinuon kini nga nagpabilin kitang gidumalahan sa atong kaugalingong mga pangandoy (Unang Corinto 3:3). Ang Galacia 5:26 nag-ingon, “Dili kita magmapahitas-on, nagahagit ug nagapasuya sa usa’g-usa.”

Gisultian kita sa Biblia nga magbaton kita’g hingpit nga matang sa gugma nga gitagana sa Diyos alang kanato. “Ang gugma mapailubon, ang gugma maluluy-on. Dili kini masinahon, dili kini mapagarbohon, dili kini mapahitas-on. Dili kini bastos, dili kini maakop-akopon, dili kini daling masuko, wala kini madinumtanon” (Unang Corinto 13:4 – 5). Sa dihang mas motutok kita sa atong mga kaugalingon ug sa atong kaugalingong mga pangandoy, mas dili kita makatutok sa Diyos. Sa dihang magpagahi kita sa atong mga kasingkasing sa kamatuoran, dili kita makasud-ong kang Hesus ug motugot Kaniya sa pag-ayo kanato (Mateo 13:15). Apan kon atong tugotan ang Balaang Espiritu pagdumala kanato, mogama Siya ngari kanato ug bunga sa atong kaluwasan, nga mao ang gugma, kalinaw, pailob, kamaluluy-on, kamaayo, kamatinud-anon, kalumo, ug kamapinugnganon sa kaugalingon (Galacia 5:22 – 23).

Ang pagkaseloso nagpaila nga wala kita matagbaw unsay gihatag kanato sa Diyos. Gisultian kita sa Biblia nga makontento unsay ‘naa ‘nato, kay dili kita paksayon ni isalikway sa Diyos (Hebreo 13:5). Aron masumpo ang pagkaseloso, kinahanglan natong mahimong mas sama ni Hesus ug mas dilis ama sa atong mga kaugalingon. Masayran nato Siya pinaagi sa pagtuon sa Biblia, pag-ampo, ug panag-uban sa hamtong nga mga magtotoo. Sa dihang makakat-on kita sa pag-alagad sa uban imbes sa atong kaugalingon, ang atong mga kasingkasing magsugod ug kausab. “Ayaw na pagpahiuyon sa sulundan niining kalibotana, inay mabag-o kamo pinaagi sa pagpabag-o sa inyong hunahuna. Dayon inyong masulayan ang mauyonan unsay kabubot-on sa Diyos – ang iyang maayo, makapahimuot ug hingpit nga kabubot-on” (Roma 12:2).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa pangabubho?
© Copyright Got Questions Ministries