settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagdumala sa imong panalapi?

Tubag


Daghang ikasulti ang Balaang Kasulatan mahitungod sa pagdumala sa panalapi. Mahitungod sa pagpangutang, ang Balaang Kasulatan sa kinatibuk-an nagtambag batok niini. Tan-awa ang Proverbio 6: 1-5; 20:16; 22: 7, 26-27 ("Ang adunahan nagmando ibabaw sa mga kabus, ug ang nangutang sulugoon ngadto sa nagpahulam .... Ayaw pagpakahisama niadtong mohampak sa mga kamot sa garantiya o ibutang ang kasigurohan alang sa mga utang; kon wala na kay ikabayad,bisan ang imong higdaanan makuha gikan sa imong gikahigdaan"). Sa pabalik-balik nga higayon, ang Balaang Kasulatan nagpasidaan batok sa panagtingob sa bahandi ug nag-awhag hinuon kanato sa pagpangita sa espirituhanong bahandi. Ang Proverbio 28:20: "Ang matinud-anong tawo tugob sa panalangin, apan ang nagdali nga ma-adunahan dili makalikay nga masilotan." Tan-awa usab ang Mga Proverbio 10:15; 11: 4; 18:11; 23: 5.

Ang Proverbio 6: 6-11 nagtanyag og kaalam kalabut sa katapulan ug sa panalapianong pagkagun-ob nga dili kalikayang sangpotanan niini. Gisultihan kita sa pagpamalandong sa kugihang hulmigas kansang nagpamuhat aron sa pagtipig sa pagkaon alang sa iyang kaugalingon. Ang sinulat nagpasidaan usab batok sa pagkatulog sa takna nga kung diin kinahanglan unta kitang magpamuhat sa butang nga maginansyahon. Ang usa ka "magsige’g hila" tapulan, taspokan nga tawo nga buot pang magpahuway kay sa magpamuhat. Ang ilang kataposan segurado – mao ang kakabus ug ang kawalad-on. Sa pikas tumoy sa talan-awon mao ang tawo nga nagkabuang makaginansya og salapi. Ang maong tawo, sumala sa Ecclesiastes 5:10, wala gayuy igong bahandi aron makatagbaw kaniya ug kinahanglan kanunay nga maghakop ug dugang pa. Ang Unang Timoteo 6: 6-11 nagpasidaan usab batok sa lit-ag sa pagpangandoy ug bahandi.

Inay mangadoy pagdum-ok sa mga bahandi diha sa atong kaugalingon, ang biblikanhong sumbanan mao ang pagpanghatag, dili pagpanguha. “Timan-i kini: bisan kinsa nga magpugas ug diyutay magaani usab ug diyutay, ug bisan kinsa nga magapugas ug madagayaon magaani usab nga madagayaon. Ang matag-usa kaninyo kinahanglan mohatag sumala sa napilian sa inyong kasingkasing nga ihatag, sa walay pagduhaduha o nagamhan sa pagpamugos, tungod kay ang Diyos nahigugma sa malipayon nga tighatag” (Ikaduhang Korinto 9:6 – 7). Giawhag usab kita nga mahimong maayong mga piniyalan kon unsay gihatag sa Diyos kanato. Sa Lukas 16: 1-13, si Hesus nagsulti sa sambingay sa matikason nga piniyalan isip usa ka paagi sa pagpasidaan kanato batok sa dili maayo nga pagkapiniyalan. Ang pagtulon-an sa sugilanon mao nga “kon kamo dili kapiyalan pagdala ug kalibotanong bahandi, kinsa may mosalig kaninyo sa matuod nga mga bahandi?” (bersikulo 11). Kita usab ang adunay kaakuhan sa pagsangkap alang sa atong kaugalingong panimalay, ingon nga ang Unang Timoteo 5: 8 nagpahinumdom kanato: “Si bisan kinsa nga wala magsangkap alang sa iyang mga kabanay, ug ilabi na alang sa ilang kaugalingong panimalay, milimod sa pagtoo ug mas daotan pa kay sa dili magtotoo.”

Sa katibuk-an, unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagdumala sa salapi? Ang tubag ma-lakbit saysay sa usa ka pulong – kaalam. Kinahanglan kita magmaalamon sa atong salapi. Kinahanglan natong magtipig ug salapi, apan dili magpunpon niini. Kinahanglan kitang mogasto, apan inubanan sa kakimi ug pagpugong. Angay kitang mohatag balik sa Ginoo, nga malipayon ug mahalaron. Angay natong gamiton ang atong salapi sa pagtabang sa uban, apan inubanan sa kaigmat sa panglantaw ug paggiya sa Espiritu sa Diyos. Dili sayop nga mahimong adunahan, apan sayop ang paghigugma sa salapi. Dili sayop nga mahimong kabus, apan sayop ang pag-usik-usik ug salapi sa mga walay hinungdang butang. Ang makanunayong mensahe sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagdumala ug salapi mao ang magmaalamon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagdumala sa imong panalapi?
© Copyright Got Questions Ministries