settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa gubat?

Tubag


Daghang mga tawo ang nasayop sa pagbasa kung unsa ang gisulti sa Balaang Kasulatan sa Exodo 20:13, "Ayaw pagpatay," ug unya nagtinguha sa paggamit niini nga sugo ngadto sa gubat. Bisan pa niana, ang Hebreohanong pulong sa literal nagkahuloga nga "ang tinuyo, giplanohang pagpatay sa laing tawo nga adunay daotan laraw; ang pagbuno.” Ang Diyos kasagarang nagmando sa mga Israelita nga makiggubat sa ubang mga nasud (Unang Samuel 15: 3; Josue 4:13). Gisugo sa Dios ang silot sa kamatayon alang sa daghang mga krimen (Exodo 21:12, 15; 22:19; Levitico 20:11). Busa, ang Dios dili batok sa pagpatay sa tanang mga kahimtang, kondili sa pagbuno lamang. Ang gubat dili usa ka maayong butang, apan usahay kini usa ka gikinahanglan nga butang. Sa kalibutan nga napuno sa makasasala nga mga tawo (Roma 3: 10-18), ang gubat dili malikayan. Usahay ang bugtong paagi aron ang mga makasasala mapugngan nga makahimog dakong kadaot sa mga inosente mao ang pagpakiggubat.

Sa Daang Tugon, gimandoan sa Diyos ang mga Israelita nga "manimalos sa mga Midianhon alang sa mga Israelita" (Numeros 31: 2). Ang Deuteronomio 20: 16-17 nagpahayag, “Apan, sa mga dakbayan sa mga nados nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Diyos ingon nga panulondon, ayaw binli ug buhi sa bisan unsang may gininhawa. Sa hingpit laglaga sila - … sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Diyos.” Usab, ang 1 Samuel 15:18 nag-ingon, “Lakaw, sa hingpit laglaga kadtong mga daotang katawhan, ang mga Amalekanhon; pakig-gubat batok kanila hangtod nga inyo silang mapapas.” Tataw nga ang Diyos dili supak sa tanan nga gubat. Si Hesus kanunay anaa sa hingpit nga pagpakig-uyon uban sa Amahan (Juan 10:30), busa dili kita makalalis nga ang gubat kabubut-on lamang sa Diyos sa Daang Tugon. Ang Diyos dili mausab (Malaquias 3: 6; Santiago 1:17).

Ang ikaduhang pag-anhi ni Jesus mahimong hilabihan ka mapintas. Gihubit sa Pinadayag 19: 11-21 ang kinadak-ang gubat uban ni Kristo, ang mananaug nga supremo kinsa naghukom ug nakiggubat "sa kaangayan" (b.11). Kini mahimong dugoon (b. 13) ug makapanglimbawot. Ang mga langgam mokaon sa unod sa tanan nga mibatok Kaniya (v. 17-18). Siya walay kalooy sa Iyang mga kaaway, nga Iyang bug-os nga buntogon ug itambog ngadto sa usa ka "nagkalayo nga linaw nga nagdilaab nga asupre" (b.20).

Usa ka sayup nga moingon nga ang Diyos wala nagapaluyo sa gubat. Si Hesus dili usa ka pasipista. Sa usa ka kalibutan nga napuno sa dautan nga mga tawo, usahay ang gubat kinahanglanon aron mapugngan ang mas dako nga dautan. Kon si Hitler wala mapildi sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, pila pa ka minilyon ang pamatyon? Kung ang Gubat Sibil sa America wala pa gipakiglimbasog, unsa pa ka dugay nga mag-antos ang mga Africanhong-Amerikano ingon nga mga ulipon?

Ang gubat usa ka makalilisang butang. Ang ubang mga gubat mas "makiangayon" kay sa uban, apan ang gubat kanunay nga bunga sa sala (Roma 3: 10-18). Sa samang higayon, ang Ecclesiastes 3: 8 nagpahayag, “Panahon sa paghigugma, ug panahon sa pagdumot; panahon alang sa gubat ug panahon alang sa pakigdait.” Sa usa ka kalibutan nga puno sa sala, pagdumot, ug dautan (Roma 3 : 10-18), ang gubat dili kalikayan. Ang mga Kristohanon kinahanglan dili magtinguha sa gubat, apan ang mga Kristohanon dili usab angay nga mosupak sa kagamhanan nga gihatag sa Diyos ingon nga kagamhan ibabaw kanila (Roma 13: 1-4; Unang Pedro 2:17). Ang labing importante nga butang nga atong mahimo sa panahon sa gubat mao ang pag-ampo alang sa diyosnong kaalam alang sa atong mga lider, pag-ampo alang sa kaluwasan sa atong militar, pag-ampo alang sa dali nga pagsulbad sa panagbangi, ug pag-ampo alang sa usa ka minimum nga kaswalti sa mga sibilyan sa duha (Mga Taga-Filipos 4: 6-7). Ang labing mahinungdanong butang nga atong mahimo sa panahon sa gubat mao ang pag-ampo alang sa diyosnong kaalam alang sa atong mga pangulo, pag-ampo alang sa kaluwasan sa atong kasundalohan, pag-ampo alang sa dali nga pagsulbad sa panagbangi, ug pag-ampo alang sa usa ka kinakubsang mga nanga-angol sa mga sibilyan sa duha ka mga habig (Mga Taga-Filipos 4: 6-7).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa gubat?
© Copyright Got Questions Ministries