settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa pailob?

Tubag


Sa dihang ang tanang butang nahiuyon sa atoa, sayon lang ipakita ang pailob. Ang tinuod nga pagsulay sa pailob moabot sa dihang ang atong mga katungod gilapas – sa dihang adunay sakyanan nga musingit sa trapiko; sa dihang dili makiangayon ang pagtagad kanato; sa dihang ang atong kauban sa trabaho mubiaybiay sa atong pagtoo sa kamakadaghang higayon. Ang ubang mga tawo nagahunahuna nga aduna sila’y katungod masuko taliwala sa mga salingawa ug mga pagsulay. Ang pagkawalay-pailub daw sama sa usa ka balaang nga kasuko. Apan, ang Biblia, gidayeg ang pailob isip usa ka bunga sa Espiritu (Galacia 5:22) nga kinahanglan nga magama sa tanang sumusunod ni Cristo (Unang Tesalonica 5:14). Ang pailob nagapadayag sa atong pagsalig sa gitakdang panahon sa Diyos, sa pagka-labaw’ng makagagahum sa Diyos, ug sa gugma sa Diyos.

Bisan tuod kadaghanan sa mga tawo giisip ang pailob nga usa ka pasibo nga paghulat o malumo nga pagkamatugtanon, kadaghanan sa Griyegong mga pulong nga gihubad ug “pailob” sa Bag-ong Tipan mga aktibo, lig-on nga mga pulong. Hunahunaa, pananglitan, ang Hebreo 12:1, “Busa sanglit kita gialirongan sa dako kaayo nga panganod sa mga saksi, atong ihiklin ang matag pabug-at ug sala nga daling mohawid kanato, ug modagan kita sa lumba uban sa pailob nga atong nasalmotan” (NKJV). Modagan ba sa lumba ang usa ka tawo pinaagi sa pasibo nga nagahulat alang sa mga naulahi o malumong motugot sa mga tikasan? Dili gayud! Ang pulong nga gihubag ug “pailob” niini nga bersikulo nagpasabot sa “pagkamalahutayon.” Ang usa ka Cristohanon mapailubong nagadagan sa lumba pinaagi sa paglahutay tadlas sa mga kalisdanan. Sa Biblia, ang pailob maoy paglahutay paingon sa kab-otonon, paglahutay sa mga pagsulay, o mapinaabutong nagahulat nga matuman ang saad.

Ang pailob dili molambo sa usa lang ka gabii. Ang gahom ug ang kaayo sa Diyos mahinungdanon sa kalamboan sa pailob. Ang Colosas 1:11 nagsulti kanato nga nalig-on kita pinaagi Kaniya ngadto sa “dakong paglahutay ug pailob,” samtang sa Santiago 1:3 – 4 nagdasig kanato aron masayran nga ang mga pagsulay maoy Iyang paagi aron paghingkod sa atong pailob. Ang atong pailob mas gipalambo pa ug nalig-on pinaagi sa pagsandig sa hingpit nga kabubot-on ug gitakdang panahon sa Diyos, bisan atobangan sa daotang mga tawo nga “nagmalampuson sa ilang mga dalan, sa dihang ilang ipatuman ang ilang daotang mga laraw” (Salmo 37:7). Ang atong pailob paga-gantihan sa kataposan “tungod kay ang pagbalik sa GINOO duol na” (Santiago 5:7 – 8). “Ang GINOO maayo sa tawo kansang paglaom diha Kaniya, sa tawo nga nagapangita Kaniya” (Pagbangotan 3:25).

Atong makita sa Biblia ang daghang mga panig-ingnan sa mga tawo kansang pailob nagpaila sa ilang paglakaw uban sa Diyos. Si Santiago nagtudlo kanato ngadto sa mga propeta “isip panig-ingnan sa pailob atubangan sa pag-antos” (Santiago 5:10). Iya usab gikutlo si Job, kansang pagkamalahutayon gigantihan sa “gipadangat sa GINOO sa kaulahian” (Santiago 5:11). Si Abraham, usab, mapailubong nagpaabot ug “nadawat unsay gisaad” (Hebreo 6:15). Si Hesus ang atong sumbanan sa tanang mga butang, ug Iyang gipakita ang mapailubong pagkamalahutayon: “Nga tungod sa kalipay nga gibutang sa Iyang atubangan giantos ang krus, walay igsapayan ang kaulawan niini, ug nagalingkod sa tuong kamot sa trono sa Diyos” (Hebreo 12:2).

Unsaon nato pagpakita sa pailob nga timailhan kang Cristo? Unsa, atong pasalamatan ang Diyos. Ang unang sumbalihok sa usa ka tawo kasagaran “Nganong ako,” apan nag-ingon ang Biblia nga magkalipay diha sa kabubut-on sa Diyos (Filipos 4:4; Unang Pedro 1:6). Ikaduha, atong pangitaon ang Iyang mga katuyoan. Usahay ibutang kita sa Diyos sa malisod nga mga kahimtang aron mahimo kitang usa ka saksi. Sa ubang mga higayon, mahimong Iyang itugot ang usa ka pagsulay alang sa pagpabalaan sa atong kinaiya. Ang paghinumdom nga ang Iyang katuyoan mao ang atong pagtubo ug alang sa Iyang himaya makatabang kanato sa maong pagsulay. Ikatulo, atong hinumdoman ang Iyang mga saad sama sa Roma 8:28, nga nagaingon kanato nga “ang tanang mga butang nagapamuhat ang Diyos alang sa kaayohan niadtong nahigugma Kaniya, kadtong gitawag sumala sa Iyang katuyoan.” Ang “tanang mga butang” naglakip sa mga butang nga mosulay sa atong pailob.

Sa sunod nga higayon nga anaa ka sa kahuot sa trapiko, gibudhian sa usa ka higala, o gibiaybiay ang imong pagpamatuod, unsaon nimo pagtubag? Ang natural nga tubag mao ang pagkadili-mapailubon nga mosangpot sa kabug-atan, kasuko, ug kahigawad. Dalayegon ang GINOO nga, isip mga Cristohanon, wala na kita naulipon sa “natural nga tubag” kay kita mga bag-ong diha ni Cristo Mismo (Ikaduhang Corinto 5:17). Hinuon, aduna kitay kusog sa GINOO aron pagtubag sa pailob ug sa hingpit nga pagsalig diha sa gahom ug katuyoan sa Amahan. “Niadtong uban sa paglahutay nagahimo ug maayo, nagapangita sa himaya, dungog ug imortalidad, mohatag Siya ug kinabuhing dayon” (Roma 2:7).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa pailob?
© Copyright Got Questions Ministries