settings icon
share icon
Pangutana

Unsay ginaingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagpunit?

Tubag


Ang Balaang Kasulatan wala gayud tukmang matagad ang hisgotanan sa pagpapunit. Bisan pa, adunay naghingapin nga mga pagtulun-an sa Kasulatan nga madagayaong nagpatin-aw kung unsa ang panglantaw sa Diyos sa pagpapunit. Ang Jeremias 1: 5 nagasulti kanato nga ang Diyos nakaila kanato sa wala pa kita Niya gihulma diha sa tagoangkan. Ang Salmo 139: 13-16 nagsulti sa malihokong bahin sa Diyos sa atong pagkalalang ug paghulma diha sa tagoangkan. Ang Exodo 21: 22-25 nagsugo sa susamang silot-ang kamatayon-alang sa usa ka linalang nga maoy hinungdan sa pagkamatay sa usa ka masuso diha sa taguangkan ingon sa usa ka linalang nga nakabuhat sa pagbuno. Kini tin-aw nga nagpaila nga giisip sa Diyos ang usa ka bata diha sa tagoangkan ingon nga tawo, sama sa usa ka hamtong nga tawo. Alang sa usa ka Kristohanon, ang pagpapunit dili mahitungod sa katungod sa usa ka babaye aron mopili. Kini mahitungod sa kinabuhi o kamatayon sa usa ka tawo nga linalang nga gituga diha sa dagway sa Diyos (Genesis 1: 26-27; 9: 6).

Ang una nga pagatarongan nga kanunay’ng motumaw batok sa Kristohanong baruganan sa pagpapunit mao ang “Unsay kahimtang mahitungod sa mga kaso sa pagpanglugos ug / o baliw (pakighilawas sa suod nga kabanay)?” Ingon kon unsa ka makalilisang ang mamabdos tungod sa pagpanglugos ug / o baliw, ang pagbuno ba sa usa ka masuso maoy tubag? Ang duha ka mga sayop dili makahimo ug usa ka sakto. Ang bata nga resulta sa pagpanglugos / baliw mahimong ihatag aron sagopon sa usa ka mahigugmaong panimalay nga dili makabaton og mga anak sa ilang kaugalingon, o ang bata mahimong buhion sa inahan. Sa makausa pa, ang masuso dili sad-an sa hingpit ug dili pagasilotan tungod sa dautang mga buhat sa iyang amahan.

Ang ikaduhang pagatarongan nga kasagarang motumaw batok sa Kristohanong baruganan sa pagpapunit mao ang "Unsaon man sa dihang ang kinabuhi sa inahan anaa sa peligro?" sa pagkatinuud, kini ang labing lisud nga pangutana nga matubag sa hisgotanan sa pagpapunit. Una, atong hinumdoman nga kining kahimtanga maoy hinungdan sa minos ikanapulo sa usa ka siha (1% porsyento) sa gibuhat nga mga pagpapunit sa kalibutan karon. Mas daghang kababayen-an ang nagpapunit aron mahayahay kay sa mga kabayen-an nga nagpapunit aron pagluwas sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. Ikaduha, atong hinumdoman nga ang Diyos usa ka Diyos sa mga milagro. Mamahimo Niyang mapatunhay ang kinabuhi sa usa ka inahan ug usa ka bata bisan pa man kon ang tanang purohan sa panambal batok niini. Apan sa katapusan, kining pangutanaha mahimo lamang nga mahukman tali sa bana, asawa, ug Sa Diyos. Ang magtiayon nga nag-atubang niining lisud kaayo nga kahimtang kinahanglan mag-ampo sa Ginoo alang sa kaalam (Santiago 1: 5) sa kon unsa ang Iyang buot ipabuhat kanila.

Kapin sa 95 ka siha (porsyento) sa mga pagpapunit nga gihimo karon naglambigit sa mga kababayen-an nga dili buot makabaton og bata. Minos sa 5 ka siha (porsyento) sa pagpapunit alang sa mga katarongan sa pagpanglugos, baliw, o ang panglawas nga peligro sa inahan. Bisan sa mas lisud nga 5 ka siha (porsyento) nga mga pananglitan, ang pagpapunit dili angay nga mahimong unang kapilian. Ang kinabuhi sa usa ka tawo diha sa sabakan ingon kamahinungdanon sa tanang paningkamot aron ang bata tugotan nga matawo.

Alang niadtong nakasinati ug pagpapunit, hinumdomi nga ang sala sa pagpapunit dili makulangan sa pagpasaylo kay sa bisan unsang sala. Pinaagi sa pagtoo kang Kristo, ang tanan nga mga sala mapasaylo (Juan 3:16; Roma 8: 1; Colosas 1:14). Ang babaye nga nakasinati ug pagpapunit, ang tawo nga nagdasig ug pagpapunit, o bisan ang doktor nga mihimo ug pagpunit – silang tanan mapasaylo pinaagi sa pagtoo kang Hesu-Kristo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay ginaingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagpunit?
© Copyright Got Questions Ministries