settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa pagkatapolan?

Tubag


Ang unang balaod sa paglihok ni Newton nagapahayag nga ang usa ka butang nga nagalihok kini lagmit nga magpabiling nagalihok, ug ang butang nag nag-urong kini lagmit magpabiling nag-urong. Kini nga balaod mapadapat usab sa mga tawo. Samtang ang uban natural nga nadasig paghuman sa mga proyekto, ang uban walay pagtagad, nagkinahanglan pa ug padasig aron mabuntog ang pag-urong. Ang pagkatapolan, nga maoy pagkinabuhi sa uban, usa ka tintasyon alang sa tanan. Apan tin-aw ang Biblia nga, tungod kay gitakda sa GINOO ang trabaho alang sa tawo, ang pakatapolan sala. “Adto sa mga hulmigas, ikaw nga tapolan! Pamalandongi ang iyang mga dalan ug pagmaalamon” (Panultihon 6:6).

Ang Biblia daghay ikasulti mahitungod sa pagkatapolan. Ang Mga Panultihon labing napuno sa kaalam mahitungod sa pagkatapolan ug sa mga pahimangno ngadto sa tapolan nga tawo. Gisultian kita sa Panultihon nga ang usa ka tapolan nga tawo nasilag sa trabaho: “Ang pangandoy sa tapolan maoy iyang kamatayon, tungod kay ang iyang mga kamot modumili sa pagtrabaho” (21:25); gihiguma niya ang katulog: “Sama sa usa ka pultahan nga naliso sa iyang bisagra, ingon man ang usa ka tapolan nga nag-alindasay sa iyang higdaanan” (26:14).; nagahatag siya’g mga pasangil: “Ang tapolan moingon, ‘Adunay liyon sa dalan, usa ka bangis nga liyon nga naglibod-suroy sa kadalanan” (26:13); nag-usik siya’g panahon ug kusog: “Siya nga langayan sa iyang pagpanginabuhi igsoon niya nga labaw nga usikan” (18:9 KJV); nagatoo siya nga siya maalamon, apan buangbuang diay: “Ang tapolan mas maalamon pa sa iyang panan-aw kay sa pito ka mga tawo nga maalamon motubag” (26:16).

Gisultian usab kita sa Panultihon unsay naghulat nga kataposan alang sa tapolan; ang tapolan nga tawo mahimong ulipon (o utangan): “Ang kugihan nga mga kamot mangulo, apan ang pagkatapolan mosangpot sa ulipon nga kahago” (12:24); ang iyang kaugmaon hanap: “Ang tapolan dili modaro sa hustong panahon; mao nang sa ting-ani mangita siya apan walay hikaplagan” (20:4); dangatan niya ang kakabus: “Ang kalag sa tapolan nga tawo nangandoy apan walay gipanag-iyahan; apan ang kalag sa kugihan mahimong adunahan” (13:4 KJV).

Walay dapit alang sa pagkatapolan sa kinabuhi sa usa ka Cristohanon. Ang usa ka bag-ong magtotoo sa pagkamatinud-anong gitudloan nga “… tungod sa grasya naluwas kamo, pinaagi sa pagtoo – ug kini dili gikan kaninyo, gasa kini sa Diyos – dili tungod sa mga buhat, aron walay magpasigarbo” (Efeso 2:8 – 9). Apan ang usa ka magtotoo mahimong mag-urong kon nagatoo siya sa sayop nga wala nagapaabot ang Diyos ug bunga gikan sa nabag-ong kinabuhi. “Kay kita obra sa Diyos, gilalang diha ni Cristo Hesus aron paghimo sa mga maayong buhat, nga giandam nang daan sa Diyos aron atong himoon” (Efeso 2:10). Ang mga Cristohanon wala maluwas tungod sa mga maayong buhat, apan ilang ginapakita ang ilang pagtoo pinaagi sa ilang mga buhat (Santiago 2:18, 26). Ang pagkalangayan naglapas sa katuyoan sa Diyos – nga mao ang mga maayong buhat. Apan ang GINOO, gigamhan ang mga Cristohanon aron mabuntog ang hilig sa unod sa pagkatapulan pinaagi sa paghatag kanato ug bag-ong kinaiyahan (Ikaduhang Corinto 5:17).

Isip mga Cristohanon, sayod kita nga ang atong mga pagpanghago gantihan sa atong GINOO kon kita molahutay diha sa kakugi: “Dili kita magkaluya sa pagbuhat ug maayo, kay sa gitakdang panahon maga-ani kita kon dili kita mounding. Busa, kung aduna kitay higayon, mobuhat kita’g maayo sa tanang mga tawo, ilabi na kadtong nahisakop sa panimalay sa mga magtotoo” (Galacia 6:9 – 10); “Bisan unsay inyong pagabuhaton, buhata kini sa kinasingkasing gayud, sama nga nagahago kamo alang sa GINOO, dili alang sa tawo, sanglit sayod kamo nga makadawat kamo’g panulondon gikan sa GINOO isip ganti. Ang GINOO nga Cristo maoy inyong ginaalagaran” (Colosas 3:23 – 24); “Ang Diyos dili sama sa uban nga dili-makiangayon; dili Niya kalimtan ang inyong kahago ug ang gugma nga inyong gipakita Kaniya sa dihang inyong gitabangan ang Iyang katawhan ug nagapadayon ug tabang kanila” (Hebrew 6:10).

Ang mga Cristohanon kinahanglan nga maghago diha sa kusog sa Diyos aron mosangyaw sa ebanghelyo ug maghimo ug disipulo. Si apostol Pablo maoy atong panig-ingnan: “Among Siyang [si Cristo] gimantala, gipahimangnoan ug gitudloan ang tanan sa tanang kaalam, aton among among ikapaatubang ang tanan nga hingkod diha ni Cristo. Niini nga tumong ako nagahago, nanglimbasog sumala sa Iyang kusog, nga gamhanang nagapanglihok ngari kanako” (Colosas 1:28 – 29). Bisan sa langit, ang pagpangalagad sa mga Cristohanon ngadto sa Diyos magpadayon, apan wala na nabug-atan sa tunglo (Pinadayag 22:3). Gawasnon sa mga balatian, kagul-anan, ug kasal-anan – bisan pa pagka-tapolan – himayaon sa mga gipakabalaan ang Diyos sa kahangtoran. “Busa, mga pinalanggang igsoon, pagmalig-on sa inyong gibarogan. Ayaw patay-og. Kanunay pagmakugihon sa bulohaton sa GINOO, tungod kay sayod kamo nga ang inyong kahago diha sa GINOO dili makawang” (Unang Corinto 15:58).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa pagkatapolan?
© Copyright Got Questions Ministries