settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa kagul-anan (depresyon)?

Tubag


Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa kagul-anan (depresyon)? Sa unsang paagi mabuntog sa usa ka Kristohanon ang kagul-anan (depresyon)?

Tubag: Ang depresyon usa ka makaylapong pagkabutang, nga makahihilap sa minilyon nga mga tawo, ang mga Cristohanon ug maingon man sa dili mga Kristohanon. Kadtong nag-antos sa depresyon makasinati og lagiting mga pagbati sa kasubo, kasuko, kawalay paglaum, kalapoy, ug nagkadaiyang mga ilhanan. Mahimong magsugod sila nga mobati ug pagka-walay pulos ug bisan mahikogon, pagkawala sa kaikag sa mga butang ug sa mga tawo nga kaniadto ilang gitagamtam. Ang depresyon kasagaran makablit tungod sa mga kahimtang sa kinabuhi, sama sa pagkawala sa trabaho, kamatayon sa usa ka minahal, panagbulag, o mga suliran sa pangisip sama sa pagpangdagmal o ubos nga pagtan-aw sa kaugalingon.

Gisultihan kita sa Balaang Kasulatan nga mapuno sa kalipay ug pagdayeg (Mga Taga Filipos 4: 4; Roma 15:11), busa tataw nga maoy tinguha sa Diyos alang kanatong tanan nga magkinabuhing malipayon. Dili kini sayon alang alang niadtong nag-antos gikan sa kahimtangang kagul-anan (situational depression), apan kini mahimong masulbad pinaagi sa mga gasa sa Diyos nga mao ang pag-ampo, pagtuon sa Balaang Kasulatan ug pagpadapat niini, ngapaluyong mga pundok, pagpakig-ambitay sa mga magtutuo, pagkumpisal, pagpasaylo, ug pagtambag. Kinahanglan natong mohimo ug masayorong pakiglambisog nga wala nakatutok sa atong mga kaugalingon, hinuon moliso sa atong mga pakiglambisog pagawas. Ang mga pagbati sa depresyon sagad masulbad kung kadtong mga nag-antos sa depresyon mobalhin sa pagtutok sa ilang kaugalingon ngadto kang Kristo ug sa ubang tawo.

Ang klinikanhong kagul-anan (clinical depression) usa ka lawaswnong pagkabutang nga kinahanglan nga ma-hiling sa usa ka magtatambal. Mamahimong ang nakaingon niini dili ang alaot nga kahimtang sa kinabuhi, ni ang mga timailhan mapahupay sa kaugalingong kabubut-on. Sukwahi sa gitoohan sa uban diha sa Kristohanong dakbalangay (community), ang klinikanhong kagul-anan (clinical depression) dili kanunay nga sala ang nakaingon. Ang depresyon usayahay mahimong ang makaingon mao ang usa ka lawasnong balatian nga kinahanglan nga matambalan ginamit ang pang-alim ug/o tambag. Siyempre, ang Diyos makahimo sa pag-ayo sa bisan unsang sakit o balatian. Apan, sa pipila ka mga kaso, ang papatan-aw sa usa ka doktor alang sa depresyon walay kalainan kay sa pagpatan-aw sa usa ka doktor alang sa samdan.

Adunay pipila ka mga butang nga mahimo niadtong mga nag-antos sa depresyon aron sa paghupay sa ilang kahigwaos. Kinahanglan ilang sigurohon nga sila nagpabilin diha sa Pulong, bisan kung bation nila nga dili sila ganahan niini. Ang mga pagbati makapahisalaag kanato, apan ang Pulong sa Diyos lig-ong nagbarog ug dili mausab. Kinahanglan natong modadayon sa lig-on nga pagtoo sa Diyos ug hugtanong maghupot diha Kaniya kon kita makaagi sa mga pagsulay ug mga tintasyon. Ang Balaang Kasulatan nagsulti kanato nga ang Diyos dili motugot sa mga pagtintal nga mosulod sa atong mga kinabuhi nga hilabihan ra kaayo alang kanato sa pagdumala (Unang Korinto 10:13). Bisan kon ang kagul-anan dili sala, ang usa ka tawo manubag gihapon kon unsay iyang tubag sa kasakitan, lakip ang pagkuha sa propesyonal nga tabang nga gikinahanglan. “Ug pinaagi Kaniya himoon ta sa kanunay ang halad sa pagdayeg ngadto sa Diyos, nga sa ato pa, sa bunga sa mga ngabil nga nagaila sa Iyang ngalan” (Hebreo 13:15).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa kagul-anan (depresyon)?
© Copyright Got Questions Ministries