settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa kabalaka?

Tubag


Ang Biblia tin-aw nga nagatudlo nga dili angay mabalaka ang mga Cristohanon. Sa Filipos 4:6, gimandoan kita, “Ayaw ug kahigwaos [ayaw kabalaka] sa bisan unsa, apan sa tanang butang, pinaagi sa pag-ampo ug pangaliya, inubanan sa pagpasalamat, ibungat ang inyong mga pangaliyupo ngadto sa Diyos.” Niini nga Kasulatan, atong nakat-onan nga kinahanglan natong dad-on ang tanan tang mga panginahanglanon ug mga kabalaka ngadto sa Diyos diha sa pag-ampo imbes nga mabalaka mahitungod niini. Gidasig kit ani Hesus nga likayan ang pagkabalaka mahitungod sa atong pisikal nga panginahanglan sama sa sinina ug pagkaon. Gipasaligan kit ani Hesus nga ang atong langitnong Amahan ang moatiman sa tanan tang mga panginahanglan (Mateo 6:25 – 34). Busa, dili kita kinahanglan nga mabalaka mahitungod sa bisan unsa.

Sanglit ang pagkabalaka dili kinahanglan nga mahimong kabahin sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, unsaon man niya pagbuntog sa kagalaka? Diha sa Unang Pedro 5:7, gitudloan kita sa “itugyan ang tanan ninyong kahigwaos Kaniya tungod kay aduna Siya’y kabalaka kaninyo.” Dili buot ang Diyos nga atong itakin ang kabug-aton sa mga suliran ug mga palas-anon. niini nga bersikulo, nakigsulti ang Diyos kanato nga ihatag Kaniya ang tanan tang mga sigamno ug mga kabalaka. Nganong buot man ang Diyos nga kuhaon ang atong mga suliran? Ang Biblia nag-ingon tungod kini kay Siya nagpakabana kanato. Ang Diyos nagpakabana mahitungod sa tanang mahitabo kanato. Walay kabalaka nga hilabihan kadako o hilabihan kagamay alang sa Iyang pagtagad. Sa dihang atong ihatag sa Diyos ang atong mga suliran, misaaad Siya paghatag kanato’g kalinaw nga labaw sa tanang panabot (Filipos 4:7).

Siyempre, alang niadtong wala masayod sa Manluluwas, ang kabalaka ug kahigwaos mahimong kabahin sa kinabuhi. Apan niadtong mitugyan sa ilang mga kinabuhi ngadto Kaniya, misaad si Hesus, “Duol kanako, kamong tanan nga gipangkapoyan ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo diha kaninyo ug pagkat-on gikan kanako, kay ako malumo ug maaghop, ug hikaplagan unya ninyo ang kapahulayan sa inyong mga kalag. Kay ang akong yugo sayon ug ang akong lulan gaan” (Mateo 11:28 – 30).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa kabalaka?
© Copyright Got Questions Ministries