settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa silot sa kamatayon/pinaka-dakong kastigo?

Tubag


Ang balaod sa Daang Tugon nagsugo sa silot sa kamatayon alang sa nagkalainlaing mga buhat: pagbuno (Exodo 21:12), pagpangsakmit (Exodo 21:16), pakighilawas sa mananap (Exodo 22:19), panapaw (Levitico 20:10), pakighilawas sa isigka-lalaki ug babaye (Levitico 20:13). ), pagka-mini nga propeta (Deuteronomio 13: 5), pagbaligya sa unod ug pagpanglugos (Deuteronomio 22: 4), ug uban pang mga krimen. Bisan pa, ang Diyos kanunay’ng nagpakitag kaluoy sa panahon nga ipadapat na ang silot sa kamatayon. Si David nakapanapaw ug nakabuno, apan wala gibungat sa Diyos nga kuhaon ang iyang kinabuhi (Ikaduhang Samuel 11: 1-5, 14-17; Ikaduhang Samuel 12:13). Sa kinaulahian, ang matag sala nga atong nahimo kinahanglan mosangpot sa silot sa kamatayon tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon (Roma 6:23). Maayo na lang gani, gipakita sa Diyos ang Iyang gugma alang kanato sa dili pagsilot kanato (Roma 5: 8).

Sa dihang ang mga Pariseo nagdala ngadto kang Hesus sa usa ka babaye nga nasakpan sa aktong pagpanapaw ug gingutana Siya kon angay ba siyang batoon, Si Hesus mitubag, "Kinsa kaninyo ang walay sala maoy paunahag labay kaniyag bato” (Juan 8: 7). Dili kini angayng gamiton aron ipakita nga si Hesus nagsalikway sa pinakadakong kastigo sa tanang higayon. Gibutyag lang ni Hesus ang pagpaka-salingkapaw sa mga Pariseo. Buot sa mga Pariseo nga lipaton si Hesus sa paglapas sa balaod sa Daang Tugon; wala sila’y pagpanumbaling sa babaye nga pagabatoon (asa man diay ang tawo nga nasakpan kuyog sa pagpanapaw?) Ang Diyos maoy nagtarok sa silot nga kamatayon: "Bisan kinsa nga magaula ug dugo sa tawo, pinaagi sa tawo ang iyang dugo pagaulaon; kay sa dagway sa Diyos gibuhat ang tawo" (Genesis 9: 6). Mupaluyo si Hesus sa silot sa kamatayon sa ubang higayon. Gipakita usab ni Hesus ang grasya sa dihang sa dihang ipahamtang na ang silot sa kamatayon (Juan 8: 1-11). Si apostol Pablo matin-aw nga miila sa gahum sa panggamhanan sa pagtarok sa silot nga kamatayon diin kini angay (Roma 13: 1-7).

Unsaon man pagsud-ong sa usa ka Kristohanon ang silot nga kamatayon? Una, kinahanglan atong hinumdoman nga ang Diyos maoy nagtukod sa silot sa kamatayon diha sa Iyang Pulong; busa, usa ka mapangahason alang kanato sa paghunahuna nga makahimo kita pagtukod ug mas taas pa nga sukdanan. Ang Dios adunay pinaka-taas nga sukdanan ni bisan unsa nga linalang; Siya hingpit. Kini nga sukdanan madapaton dili lamang kanato apan sa Iyang Kaugalingon. Busa, Siya nahigugma sa usa ka walay katapusan nga sukod, ug Siya adunay kalooy sa usa ka walay katapusan nga sukod. Nakita usab nato nga Siya adunay kapungot sa usa ka walay kinutuban nga sukod, ug kining tanan mipadayon sa hingpit nga pagkatimbang.

Ikaduha, angay natong ilhon nga gihatagan sa Diyos ang panggamhanan ug kagamhan aron pagtino kung kanus-a ipahamtang ang silot sa kamatayon (Genesis 9: 6; Roma 13: 1-7). Dili biblikanhon nga moangkon nga ang Diyos misupak sa silot sa kamatayon sa tanang higayon. Ang mga Kristohanon kinahanglan dili gayud magmaya kon ang silot sa kamatayon gigamit, apan sa samang higayon, ang mga Kristohanon dili angay nga makig-away batok sa katungod sa panggamhanan sa pagbitay sa mga tagbuhat sa labing dautan nga mga krimen.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa silot sa kamatayon/pinaka-dakong kastigo?
© Copyright Got Questions Ministries