settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagpang-ayo?

Tubag


Ang Isaias 53: 5, nga dayong gikutlo sa Unang Pedro 2:24, usa ka mahinungdanong bersikulo mahitungod sa pagpang-ayo, apan sa kasagaran kini nasaypan ug gigamit sa sayop nga paagi. “Apan Siya gidugsak alang sa atong kalapasan, Siya gidugmok alang sa atong kadautan; ang silot nga maoy nagdala kanatog kalinaw anaa Kaniya, ug pinaagi sa Iyang mga samad kita nanga-ayo.” Ang pulong nga gihubad nga "nangaayo"mahimong magkahulogan sa espirituhanon o lawasnong kaayohan. Apan, ang konteksto sa Isaias 53 ug Unang Pedro 2 nagpatin-aw nga naghisgut kini sa espirituhanong kaayohan. “’Siya mismo maoy nagpas-an sa atong kasal-anan,’ diha sa Iyang lawas didto sa krus, aron nga kita mamatay diha sa kasal-anan ug mabuhi alang sa pagkamatarung; ‘pinaagi sa Iyang mga samad kita nanga-ayo’” (Unang Pedro 2:24). Ang bersikulo nagahisgot mahitungod sa sala ug pagkamatarung, dili sakit ug balatian. Busa, ang pulong “naayo” niining duha ka mga bersikulo nagahisgot mahitungod sa pagka-pinasaylo ug naluwas, dili linawas nga pagka-ayo.

Ang Balaang Kasulatan wala tukmang naglanggikit sa lawasnong kaayohan kuyog sa espirituhanong kaayohan. Usahay ang mga tawo pisikal nga nangaayo sa dihang ilang gibutang ang ilang pagtoo diha kang Kristo, apan dili kini mao ang kasagarang kahimtang. Usahay kabubut-on sa Diyos ang mag-alim, apan usahay dili pod. Si apostol Juan naghatag kanato sa angay nga panglantaw: “Mao kini ang atong pagsalig nga nabatonan sa pagduol sa Diyos: nga kon mangayo kita ug bisan unsang butang sumala sa Iyang kabubot-on, mamati Siya kanato. Ug kon sayod kita nga mamati Siya kanato – bisan unsay atong pangayoon – sayod kita nga atong mabatonan kon unsay atong gipangayo Kaniya” (Unang Juan 5:14 – 15). Ang Diyos nagabuhat gihapon ug mga milagro. Ang Diyos nagapang-ayo gihapon sa mga tawo. Ang sakit, balatian, kasakit, ug kamatayon mao gihapon ang mga kamatuod sa kalibutan. Gawas kon ang Ginoo mobalik, ang tanan nga buhi karon mangamatay, ug ang halapad nga kadaghanan kanila (lakip ang mga Kristohanon) mangamatay ingon nga sangpotanan sa lawasnong suliran (sakit, balatian, kadaot). Dili sa kanunay nga ang kabubut-on sa Diyos mao ang pag-ayo kanato sa linawas nga paagi.

Sa kinaulahian, ang atong bug-os nga lawasnong pagkaayo naghulat kanato sa langit. Sa langit, wala nay kasakit, sakit, balatian, pag-antus, o kamatayon (Pinadayag 21). Kinahanglan nga kitang tanan mahimong dili kaayo ma-alinga sa atong lawasnong kahimtang sa kalibutan ug labaw nga mabalaka sa atong espirituhanong kahimtang (Roma 12: 1-2). Dayon makatutok na ang atong mga kasingkasing sa langit diin dili na kita angay mangatubang sa mga lawasnong suliran. Ang Pinadayag 21: 4 naghubit sa lawasnong kaayohan nga angay natong tinguhaon: “Iyang pagapahiran ang matag luha gikan sa ilang mga mata, wala na unya’y kamatayon, o pagbangotan, o paghilak, o kasakit, kay ang daang kahamtangan sa mga butang mingpanaw na.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagpang-ayo?
© Copyright Got Questions Ministries