settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa kahadlok?

Tubag


Ang Biblia naghisgot sa duha ka espisipikong mga matang sa kahadlok. Ang unang matang makatabang ug angay nga ipasiugda. Ang ikaduhang matang usa ka kadaot ug angay nga mabuntog. Ang unang matang sa kahadlok mao ang kahadlok sa GINOO. Kini nga matang sa kahadlok wala nagpasabot nga mahadlok sa usa ka butang. Hinuon, usa kini ka matinahurong kahinganga sa Diyos;; usa ka pagtahod sa Iyang gahom ug himaya. Apan, usa usab kini ka hustong pagtahod sa Iyang kapungot ug kasuko. Sa laing pagkasulti, ang kahadlok sa GINOO usa ka hingpit nga pag-ila sa tanang pagka-Siya, nga naggikan sa paghibalo Kaniya ug sa Iyang mga hiyas.

Ang kahadlok sa GINOO nagdala ug daghang mga panalangin ug mga kaayohan. Mao kini ang sinugdanan sa kaalam ug mohatod ngadto sa maayong panabot (Salmo 111:10). Ang mga buangbuang lamang ang motamay sa kaalam ug pagpanton (Panultihon 1:7). Dugang pa, ang kahadlok sa GINOO mohatod sa kinabuhi, kapahulayan, kalinaw, ug katagbawan (Panultihon 19:23). Usa kini ka tinubdan sa kinabuhi (Panultihon 14:27) ang naghatag ug kaseguradohan ug usa ka dapit sa kahilwasan alang kanato (Panultihon 14:26).

Busa, makita nga ang kahadlok sa Diyos angay nga ipasiugda. Apan, ang ikaduhang matang sa kahadlok nga nahisgotan sa Biblia dili gayud mapuslanon. Mao kini ang “espiritu sa kahadlok” nga nahisgotan sa Ikaduhang Timoteo 1:7: “Kay wala kita gihatagan sa Diyos ug espiritu sa kahadlok, apan gahom ug gugma ug maayo nga hunahuna” (NKJV). Ang espiritu sa kamahadlokon ug pagkamaulawon wala nagagikan sa Diyos.

Apan, usahay mahadlok kita, ug usahay kini nga “espirityu sa kahadlok” mobuntog kanato, ug aron mabuntog kini kinahanglan natong mosalig ug higugmaon ang Diyos sa hingpit. “Walay kahadlok diha sa gugma. Apan ang hingpit nga gugma mopalayas sa kahadlok, tungod kay ang kahadlok adunay kalabotan sa silot. Ang nahadlok wala mahingpit diha sa gugma” (Unang Juan 4:18). Walay tawo nga hingpit, ug sayod ang Diyos niini. Mao hinungdan nga gibisbisan ug pagdasig batok sa kahadlok ang tibuok Biblia. Sugod sa basahon sa Genesis ug padayon sa tibuok basahon sa Pinadayag, gipahinumdoman kita sa Diyos nga “dili mahadlok.”

Sama pananglitan, ang Isaias 41:10 nagdasig kanato, “Ayaw kahadlok, kay Ako nag-uban kanimo; Ayaw kahadlok, kay Ako ang imong Diyos. Lig-onon ko ikaw, tabangan ko gayud ikaw, paluyohan Ko gayud ikaw ginamit ang Akong matarong nga tuong kamot.” Kasagaran atong gikahadlokan ang kaugmaon ug unsay mahitabo kanato. Apan gipahinumdoman kit ani Hesus nga ang Diyos nag-atiman sa mga langgam sa kahanginan, busa unsa pa kaha nga Iyang sangkapan ang Iyang mga anak? “Busa ayaw kahadlok; mas bililhon pa kamo kay sa daghang mga goryon” (Mateo 10:31). Kini lang nga pipila ka mga bersikulo naghisgot sa daghang managlahing mga matang sa kahadlok. Gisultian kita sa Diyos nga dili mahadlok mag-inusara, dili mahadlok tungod sa hilabihang pagkamaluyahon, dili mahadlok nga dili paminawan, dili mahadlok sa kakulang sa mga panginahanglanon. Kini nga mga pahimangno nagpadayon sa tibuok Biblia, giapil ang daghang nagkalahing mga aspeto sa “espiritu sa kahadlok.”

Sa Salmo 56:11 ang salmista nagsulat, “Sa Diyos ako mosalig; dili ako mahadlok. Unsay mabuhat sa tawo kanako?” Kini mao ang makahingangha nga pamatuod sa gahom sa pagsalig diha sa Diyos. Bisan unsay mahitabo, ang salmista mosalig sa Diyos tungod kay sayod siya ug nakasabot sa gahom sa Diyos. Nan, ang yawi sa pagbuntog sa kahadlok, mao ang kinatibuk-an ug hingpit nga pagsalig diha sa Diyos. Ang pagsalig ngadto sa Diyos mao ang pagdumili nga motugyan sa kahadlok. Usa kini ka pag-atubang sa Diyos bisan sa labing ngitngit nga mga panahon ug mosalig Kaniya aron matul-id ang mga butang. Kini nga pagsalig nagagikan sa pagkahibalo sa Diyos ug sa pagkahibalo nga Siya maayo. Ingon sa gisulti ni Job sa dihang iyang nasinati ang pipila sa labing lisod nga mga pagsulay nga natala sa Biblia, “Bisan kon Iya kong patyon, bisan pa niana saligan ko Siya” (Job 13:15 NKJV).

Sa takna nga atong makat-onan nga mosalig sa Diyos, dili na kita mahadlok sa mga butang nga mohasmag kanato. Mahisama kita sa salmista nga miingon nga masaligon “… palipaya ang tanan nga nagadangop Kanimo; pakantaha sila sa kalipay. Ipakaylap ibabaw nila ang Imong pagpanalipod, aron nga ang nahigugma sa Imong Pangalan magakalipay diha Kanimo” (Salmo 5:11).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa kahadlok?
© Copyright Got Questions Ministries