settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa kamahinungdanon sa pagkamay-tulobagon?

Tubag


Daghan na kaayo’g tintansyon sa kalibotan karon, ug walay hunong si Satanas sa paghimo’g bag-o pang mga tintasyon. Atubangan sa maong tintasyon, daghang mga Cristohanon ang nagapangita ug “katimbang sa tulobagon” aron makaampo ug makatabang pagpakigbahin sa mga palas-anon nga apil sa paghimo’g espirituhanong pagpakiglambisog. Usa ka maayong butang ang makabaton ug usa ka igsoon sa pagtoo nga atong masaligan sa dihang mag-atubang ug mga tintasyon. Si Haring David nag-inusara sa kagabhion nga gitintal siya ni Satanas ngadto sa pagpanapaw kang Batseba (Ikaduhang Samuel 11). Ang Biblia nag-ingon nga nakigbatok kita’g gubat nga dili iya sa unod apan iya sa espiritu,, batok sa mga gahom ug espirituhanong pwersa nga nagahulga kanato (Efeso 6:12).

Sayod ng akita anaa sa pakigharong batok sa mga pwersa sa kangitngit, angay natong pangandoyon ang mas daghan pa nga tabang nga atong matigom, ug apil niini ang ipailalom ang atong kaugalingon nga manubag ngadto sa isigka-magtotoo diin makadasig kanato sa maong pakigharong. Giingnan kit ani Pablo nga kinahanglan natong masangkapan sa tanang gahom nga gihatag sa Diyos aron pakigsangka sa maong gubat: “Busa isul-ob ang tibuok hinagiban sa Diyos, aron nga kon moabot ang daotang adlaw, makabarog kamo, ug human ninyo buhata ang tanan, aron makabarog” (Efeso 6:13). Sayod kita sa walay pagduda nga ang tintasyon moabot. Kinahanglan natong mangandam.

Sayod si Satanas sa atong mga kahuyangon, ug sayod siya kanus-a kita huyang. Sayod siya kanus-a mag-away ang magtiayon ug tingali gibati nga adunay lain nga mas makasabot ug mobati. Sayod siya kanus-a ang usa ka anak gisilotan sa iyang mga ginikanan ug tingali gibati ang kalagot. Sayod siya kon dili maayo ang nahitabo sa trabahoan ug kon asa ang imnana’g bino inigpauli. Asa nato hikaplagan ang tabang? Buot natong himoon unsay husto sa panan-aw sa Diyos, apan huyang kita. Unsay atong himoon?

Ang Panultihon 27:17 nag-ingon, “Ang puthaw mopahait sa laing puthaw; ingon man usab ang tawo makapahait sa panglantaw sa iyang higala.” Ang panglantaw sa usa ka higala maoy tan-aw o pagpahayag ug moral nga suporta. Kanus-a ka gitawgan sa imong higala aron lang pagpakisayod sa imong kahimtang? Kanus-a ka nakatawag sa imong higala aron magpakisayod kon nagkinahanglan siya’g kaestorya? Ang pagdasig ug moral nga suporta gikan sa usa ka higala usahay maoy nakulang nga mga sangkap sa pakigharong sa gubat batok kang Satanas. Ang pagkamay-tulobagon sa usa’g-usa makapuno sa mga kulang nga sangkap.

Gilaktod saysay kining tanan sa tagsulat sa Hebreo sa dihang miingon siya, “Atong hunahunaon unsaon nato pagdasig sa usa’g-usa ngadto sa gugma ug maayong mga binuhatan. Dili nato hunongon ang panagtigom, sama sa naandan sa uban nga himoon, inay atong dasigon ang matag-usa – ug labaw pa samtang nagpaabot kita sa umalabot nga Adlaw” (Hebreo 10:24 & 25). Ang Lawas ni Cristo nagkadugton, ug obligado kita pagtukod sa usa’g-usa. Ingon man usab, gipasabot ni Santiago ang pagkamay-tulobagon sa dihang miingon siya, “Isugikon ang inyong mga sala sa usa’g-usa ug pag-ampo sa usa’g-usa aron mamaayo kamo. Ang pag-ampo sa usa ka matarong nga tawo gamhanan ug sangpotanon” (Santiago 5:16).

Ang pagkamay-tulobagon makatabang sa pagpakiglambisog aron mabuntog ang sala. Ang katimbang sa tulobagon maanaa pagdasig kanimo, pagbadlong kanimo, pagtudlo kanimo, paglipay uban nimo, ug paghilak uban nimo. Ang matag Cristohanon kinahanglan nga hunahunaon ang pagbaton ug usa ka katimbang sa tulobagon diin siya maka-ampmo, makahinabi, makasugid, ug maka-kumpisal.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa kamahinungdanon sa pagkamay-tulobagon?
© Copyright Got Questions Ministries