settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon pagtan-aw sa usa ka Cristohanon ang pagtamod sa kaugalingon?

Tubag


Daghan ang nagpasabot sa pagtamod sa kaugalingon isip “mga pagbati sa pagkabililhon base sa ilang mga kahanas, mga kalamposan, kabutang, panalapianon nga kapanguhaan, o panagway.” Kini nga matang sa pagtamod sa kaugalingon mahimong mohatod sa usa ka tawo nga mobati ug makinaugalingon ug mapahitas-on ug mohigam sa pagsimba sa kaugalingon, nga makapahabol sa atong pangandoy sa Diyos. Ang Santiago 4:6 nagsulti kanato nga “Santaon sa Diyos ang mga mapahitas-on apan mohatag siya’g grasya sa mapainubsanon.” Kung mosalig lamang kita sa atong mga yutan-ong kahinguhaan, dili kalikayan nga mabinlan kita’g pagbati sa pagkabililhon nga nakabase sa pagkamapahitas-on. Gisultian kit ani Hesus, ‘Kami dili takos nga mga sulogoon; amo lang gihimo ang among katungdanan’” (Lucas 17:10).

Wala kini nagpasabot nga ang mga Cristohanon kinahanglan adunay ubos nga pagtamod sa kaugalinogn. Nagpasabot lamang kini nga ang atong pagbati sa pagka-maayong tawo kinahanglan nga wala nakadepende sa atong binuhatan, inay nakadepende hinuon kin ikon kinsa kita diha ni Cristo. Kinahanglan natong magpaubos sa atong kaugalingon sa Iyang atubangan, ug Iya kitang pasidunggan. Gipahinumdoman kita sa Salmo 16:2, “Miingon ako sa GINOO, ‘Ikaw ang akong GINOO; gawas Kanimo wala akoy pagka-maayo.” Ang mga Cristohanon makakab-ot ug pagtamod pinaagi sa pagbaton ug hustong kalambigitan sa Diyos. Masayran nato ng akita bililhon tungod sa mahalong kantidad nga gibayad sa Diyos alang kanato pinaagi sa dugo sa Iyang Anak, nga si Hesu Cristo.

Sa usa ka diwa, ang ubos nga pagtamod sa kaugalingon maoy sakbang sa pagkamapahitas-on. Sa laing diwa, ang ubos nga pagtamod sa kaugalingon usa ka porma sa pagkamapahitas-on. Ang ubang tawo adunay ubos nga pagtamod sa kaugalingon tungod kay buot nilang kaluy-an sila sa mga tawo, nga pansinon sila sa mga tawo, nga hupayon sila sa mga tawo. Ang ubos nga pagtamod sa kaugalingon mahimong usa ka deklarasyon sa “tan-aw ‘nako” sama ra sa pagkamapahitas-on. Nitaak lang kini ug lahi nga ruta aron makaabot sa mao rang abtanan, nga mao ang, nakatuok sa kaugalingon, pagpakabuang sa kaugalingon, ug kahakog. Angay hinuon kitang mahimong dili hakokg, motaliwan sa kaugalingon, ug itipas agn bisan unsang pagtagad nga ihatag kanato ug iliwag kini ngadto sa dakung Diyos nga naglalang ug nagpatunhay kanato.

Nag-ingon ang Biblia kanato nga gihatag kita sa Diyos ug bili sa dihang Iya kitang gilukat aron mahimong Iyang kaugalingong katawhan (Efeso 1:4). Tungod niini, Siya lamang ang angayan sa dungog ug pagdayeg. Sa dihang aduna kitay himsog nga pagtamod sa kaugalingon, Atong ipakabililhon ang atong kaugalingon inubanan sa pagkamapainubsanon, hunahunaon ang uban nga mas maayo kay kanato (Filipos 2:3). Gipasidan-an kita sa Roma 12:3, “Ayaw hunahunaa ang inyong kaugalingon nga labaw kay sa tinuod ninyong kahimtang, inay hunahunaa hinuon ang inyong kaugalingon inubanan sa kaligdong, sumala sa sukod sa pagtoo nga gihatag sa Diyos kaninyo.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon pagtan-aw sa usa ka Cristohanon ang pagtamod sa kaugalingon?
© Copyright Got Questions Ministries