settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa pagkamapahitas-on?

Tubag


Adunay kalahian tali sa matang sa garbo nga gikasilagan sa Diyos (Panultihon 8:13) ug sa matang sa garbo nga aton mabati sa trabaho nga maayong pagkahuman (Galacia 6:4) o sa matang sa garbo nga atong ipahayag sa nalamposan sa mga minahal sa kinabuhi (Ikaduhang Corinto 7:4). Apan ang matang sa garbo nga naggikan sa pagkamatarong sa kaugalingon o pagkamapahitas-on usa ka sala, ug gikasilagan kin isa Diyos tungod kay usa kini ka babag sa pagpangita Kaniya.

Ang Salmo 10:4 nagpasabot nga ang mapahitas-on naglunang sa ilang kaugalingon nga ang ilang mga hunahuna layo gikan sa Diyos: “Sa iyang pagkamapahitas-on wala niya Siya pangitaa; ang tanan niyang mga panghunahuna walay lawak alang sa Diyos.” Kini nga matang sa galot nga pagkamapahitas-on sakbang sa espiritu sa pagkamapainubsanon nga ginapangita sa Diyos: “Bulahad ang mga kabus sa espiritu: kay ila ang gingharian sa langit” (Mateo 5:3). Ang “kabos sa espiritu” mao kadtong nagaila sa ilang bug-os nga espirituhanong pagkabangkarote ug ilang pagkawalay kakayahan nga moduol sa Diyos gawas sa Iyang diosnong grasya. Ang mapahitas-on, sa laing bahin, nabutaan kaayo sa ilang pagkamapahitas-on nga ilang ginahunahuna nga wala sila magkinahanglan sa Diyos o, mas grabe pa, nga kinahanglan nga dawaton sila sa Diyos sa ilang pagka-sila tungod kay angayan sila sa Iyang pagdawat.

Sa tibuok Kauslatan gisultian kita mahitungod sa sangpotanan sa pagkamapahitas-on. Ang Panultihon 16:18 0 19 nagsulti kanato nga “ang pagkamapahitas-on mag-una sa dili pa ang kalaglagan, ang galot nga espiritu mag-una sa dili pa ang pagkahagba. Mas maayo pa nga magmapaubsanon ug matipon sa mga gidaugdaug kay sa makig-ambit sa daog kuyog sa mga mapahitas-on.” Gisalikway si Satanas gikan sa langit tungod sa pagkamapahitas-on (Isaias 14:12 – 15). Aduna siyay hakog nga kaisog pagpuli sa Diyos Mismo isip matarong nga magmamando sa uniberso. Apan si Satanas igatambog sa impiyerno sa kataposang paghukom sa Diyos. For kadtong mobarog sa pagsupak batok sa Diyos, walay laing naghulat apan katalagman (Isaias 14:22).

Ang pagkamapahitas-on maoy nagpugong sa daghang mga tawo sa pagdawat kang Hesus Cristo isip Manluluwas. Ang pag-angkon sa sala ug pagdawat nga sa atong kaugalingong kusog wala kita’y mahimo aron mapanunod ang kinabuhing dayon usa ka mapinadayunong kapandulan alang sa mapahitas-on nga mga tawo. Dili kita angay magpasigarbo sa atong kaugalingon; kon buot natong magpasigarbo, nan angay natong imantala ang kahimayaan sa Diyos. Usany atong isulti mahitungod sa atong mga kaugalingon walay kwenta sa buhat sa Diyos. Unsay ikasulti sa Diyos mahitungod kanato maoy adunay gibug-aton (Ikaduhang Corinto 10:18).

Nganong ang pagkamapahitas-on hilabihan ka makasasala? Ang pagkamapahitas-on maoy paghatag sa atong kaugalingon ug pasidungog alang sab utang nga nahimo sa Diyos. Ang pagkamapahitas-on maoy pagkuha sa himaya nga iya lamang sa Diyos ug tipigan kini alang sa atong kaugalingon. Ang pagkamapahitas-on sa kinauyokan niini mao ang pagsimba sa kaugalingon. Ang tanan natong kalamposan niining kalibotana dili mahimo kon dili tungod sa Diyos nga naghatag katakos ug nagpatunhay kanato. “Unsay naa kaninyo nga wala ninyo gidawat? Ug kon gidawat ninyo kini, nganong magpasigarbo man kamo nga daw dili kini hinatag?” (Unang Corinto 4:7). Maoy hinungdan nga atong ihatag ang himaya ngadto sa Diyos – Siya lamang ang angayan niini.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa pagkamapahitas-on?
© Copyright Got Questions Ministries