தேவனைக் குறித்த கேள்விகள்


கடவுள் உயிர் வாழ்கிறாரா? கடவுள் உயிர் வாழ்கிறார் என்பதற்கு ஏதாவது ஆதாரம் உண்டா?

தேவனின் பண்புகள் யாவை?

கடவுள் என்பவர் உண்மைதானா?

வேதாகமம் திரித்துவத்தைப் பற்றி என்ன போதிக்கிறது?

கடவுள் ஏன் நல்ல மனிதர்களுக்கு தீமையான காரியங்களை அனுமதிக்கிறார்?

கடவுள் தீமையை உண்டாக்கினாரா?

கடவுள் புதிய ஏற்பாட்டில் இருப்தைக் காட்டிலும் பழைய ஏற்பாட்டில் ஏன் வித்தியாசமானவராக இருக்கிறார்?

தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்பதற்கு அர்த்தம் என்ன?

இன்றும் தேவன் நம்மோடு பேசுகிறாரா?

கடவுளை உண்டாக்கினவர் யார்? கடவுள் எங்கிருந்து வந்தார்?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
தேவனைக் குறித்த கேள்விகள்