தேவனைக் குறித்த கேள்விகள்


தேவன் உயிர் வாழ்கிறாரா? தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதற்கு ஆதாரம் உண்டா?

தேவனுடைய பண்புகள் யாவை? தேவன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார்?

தேவன் என்பவர் உண்மைதானா? தேவன் என்பவர் உண்மைதான் என்பதை நான் எப்படி தெரிந்துகொள்வது?

வேதாகமம் திரித்துவத்தைப் பற்றி என்ன போதிக்கிறது?

தேவன் ஏன் நல்ல மனிதர்களுக்கு தீமையான காரியங்களை சம்பவிக்கும்படி அனுமதிக்கிறார்?

தேவன் தீமையை சிருஷ்டித்தாரா?

தேவன் புதிய ஏற்பாட்டில் இருப்தைக்காட்டிலும் பழைய ஏற்பாட்டில் ஏன் வித்தியாசமானவராக இருக்கிறார்?

தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

இன்றும் தேவன் நம்மோடு பேசுகிறாரா?

தேவனை சிருஷ்டித்தவர் யார்? தேவன் எங்கிருந்து எங்கிருந்து வந்தார்?

தேவனுக்குப் பயப்படுதல் என்றால் என்ன?

தேவன் அவரது மனதை மாற்றிக்கொள்கிறாரா?

தேவன் எல்லோரையும் நேசிக்கிறாரா அல்லது கிறிஸ்தவர்களை மட்டும் நேசிக்கிறாரா?

தேவன் ஒரு பாவி / அவிசுவாசியின் ஜெபங்களைக் கேட்கிறாரா / பதிலளிக்கிறாரா?

தேவன் ஏன் எரிச்சலுள்ள தேவனாக இருக்கிறார்?

தேவன் ஆணா அல்லது பெண்ணா?

தேவன் / வேதாகமம் பாலியல் சார்பியமுள்ளதா?

தேவன் இன்றும் அற்புதங்களைச் செய்கிறாரா?

பூகம்பங்கள், சூறாவளிகள் மற்றும் சுனாமிகள் போன்ற இயற்கை பேரழிவுகளை தேவன் ஏன் அனுமதிக்கிறார்?

தேவனைக் கேள்வி கேட்பது தவறா?

யாராவது தேவனை எப்பொழுதாவது பார்த்திருக்கிறார்களா?

ஒரே தேவன் கொள்கை நிரூபிக்கப்பட முடியுமா?


முகப்பு பக்கம்
தேவனைக் குறித்த கேள்விகள்