கடவுள் ஏன் நல்ல மனிதர்களுக்கு தீமையான காரியங்களை அனுமதிக்கிறார்?


கேள்வி: கடவுள் ஏன் நல்ல மனிதர்களுக்கு தீமையான காரியங்களை அனுமதிக்கிறார்?

பதில்:
எல்லா இறையியலிலும் இது மிகவும் கடினமான கேள்விகள்தான். கடவுள் நித்தியமானவர், எல்லையற்றவர், எங்கும் நிறைந்தவர், சர்வ வல்லமைப் படைத்தவர், எங்கும் இருப்பவர். மனிதர்கள் (நித்தியமானவர்கள் அல்ல, எங்கும் இருப்பவர்கள் அல்ல, எங்கும் நிறைந்தவர்கள் அல்ல, சர்வ வல்லமை படைத்தவர்கள் அல்ல, எங்கும் இருப்பவர்கள் அல்ல); கடவுளுடைய வழிகளை முழுமையாக புரிந்துக்கொள்ள ஏன் முயற்சிக்கிறார்கள், யோபுவின் புத்தகம் இதைக் குறித்து கையாளுகின்றது. கடவுள் சாத்தானிடம் யோபுவின் உயிரைத் தவிர எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய அனுமதித்தார். இதற்கு யோபுவின் பதில் என்ன? அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும், அவர்மேல் நம்பிக்கையாயிருப்பேன்'. (யோபு 13:15) 'கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார்;, கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என்றான்'. (யோபு 1:21). யோபுவுக்கும் கடவுள் இதை ஏன் அனுமதித்தார் என்று புரியவில்லை. ஆனால் கடவுள் நல்லவர் என்று அறிந்து அவரைத் தொடர்ந்து நம்பினான். முடிவாக நம்முடைய அனுகுமுறையும் அப்படியே இருக்க வேண்டும்.

நல்ல மனிதர்களுக்கு தீமையான காரியங்கள் ஏன் நடக்கின்றன? இதற்கு வேதத்தின் பதில் என்னவென்றால் 'நல்லவர்' ஒருவருமில்லை என்பதுதான். நாம் எல்லோரும் பாவத்தால் களங்கமடைந்திருக்கிறோம் என்று மிகத் தெளிவாக வேதம் காட்டுகிறது. (பிரசங்கி 7:20, ரோமர் 6:23, 1 யோவான் 1:8) ரோமர் 3:10-18-ல் 'நல்லவர்கள்' இல்லையென மிகத் தெளிவாக உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

'அந்தபடியே, நீதிமான் ஒருவானாகிலும் இல்லை. உணர்வுள்ளவன் இல்லை, தேவனைத் தேடுகிறவன் இல்லை, எல்லோரும் வழிதப்பி, கெட்டுப்போனார்கள், நன்மை செய்கிறவன் இல்லை, ஒருவனாகிலும் இல்லை. அவர்கள் தொண்டை திறக்கப்பட்ட பிரேதக்குழி, தங்கள் நாவுகளால் வஞ்சனை செய்கிறவர்கள், அவர்களுடைய உதடுகளின் கீழ் பாம்பின் விஷம் இருக்கிறது. அவர்கள் வாய் சபிப்பதினாலும், கசப்பினாலும் நிறைந்திருக்கிறது, அவர்கள் கால்கள் இரத்தஞ் சிந்துகிறதற்குத் தீவிரிக்கிறது, நாசமும் நிர்பந்தமும் அவர்கள் வழிகளிலிருக்கிறது, சமாதான வழியை அவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள், அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகத் தெய்வபயமில்லை'.

இந்த பூமியிலுள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த நொடிப்பொழுதே நரகத்தில் தள்ளபடுவதற்கு பாத்திரனாயிருக்கிறான். ஒவ்வொரு வினாடியும் நாம் ஜீவனோடிருப்பது கடவுளுடைய கிருபையினாலும் இரத்தத்தினாலும்தான். இந்த உலகத்தில் நாம் அனுபவிக்கிற மிக மோசமான பாடுகளும், நாம் பாத்திரமாயிருக்கிற நித்திய நரகத்தின் அக்கினி கடலுக்கு ஒப்பானதல்ல.

'ஏன் கடவுள் கெட்ட மனிதர்களுக்கு நன்மையான காரியங்களை அனுமதிக்கிறார்'? என்பது அதைவிட நல்ல கேள்வியாயிருக்கும். ரோமர் 5:8 சொல்லுகிறது 'நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே, தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்கப்பண்ணுகிறார்'. பூமியிலுள்ள மக்களின் பாவ சுபாவத்திலும், பழிபாவத்துக்கு அஞ்சாத நிலையிலும், பொல்லாங்கிலும் கடவுள் அவர்களை நேசிக்கிறார். நம்முடைய பாவத்திற்கு தண்டனையை தாம் ஏற்று மரிக்கும் அளவிற்கு நம்மை நேசித்திருக்கிறார் (ரோமர்6:23). நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக (யோவான் 3:16, ரோமர் 10:9) ஏற்றுக்கொள்வோமானால் நாம் மன்னிக்கப்படுவோம். பரலோகத்தில் நித்திய வீட்டை சுதந்தரித்துக் கொள்வோம். (ரோமர் 8:1) நாம் நரகத்திற்குதான் பாத்திரர். நமக்கு பரலோகத்திலிருக்கிற நித்திய ஜீவன் நாம் கிறிஸ்துவை நம்பும்போது கொடுக்கப்படுகின்றது.

ஆம், சில நேரங்களில் அனுபவிக்க வேண்டாதவர்களுக்கு சில தீமையான காரியங்கள் நடந்துவிடுகிறது. ஆனால் கடவுள் சில காரியங்களை அவருடைய காரணத்துக்காக நமக்கு புரிந்தாலும் புரியாவிட்டாலும் அனுமதித்து விடுகிறார். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கடவுள் நல்லவர், நீதியுள்ளவர், அன்புள்ளவர், இரக்கமுள்ளவர் என்பதை நாம் எப்போதும் மனதில்கொள்ள வேண்டும். அநேக நேரங்களில் நமக்கு கொஞ்சமும் புரிந்துக் கொள்ள முடியாத விதத்தில் சில காரியங்கள் நடந்துவிடுகின்றன. நாம் சந்தேகப்படாமல் அவரை நம்ப வேண்டும்.

'உன் சுயபுத்தியின்மேல் சாயாமல், உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து, உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள். அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளைச் செவ்வைப்படுத்துவார்'. (நீதிமொழிகள் 3:5-6).

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
கடவுள் ஏன் நல்ல மனிதர்களுக்கு தீமையான காரியங்களை அனுமதிக்கிறார்?