www.GotQuestions.org ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!ਉਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
Download Raavi Font


ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਏਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:


ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ

ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ

ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਬਾਈਬਲ ਫੁੱਟਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਉਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ