ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ?

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਦਾਰ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ/ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਂਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ