ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਬਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ?

ਬਾਈਬਲ ਦਸਵੰਧ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਮਸੀਹੀ ਵਰਤ- ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਾਂ?

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਆਤਮਿਕ ਲੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ