ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ?

ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ/ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ