ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਬਾਈਬਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ/ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂੜੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਤੱਰ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ/ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ?

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਗਲ਼ਤ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ