ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਕਲੀਸਿਯਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕਲੀਸਿਯਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਮਸੀਹੀ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਭੁ ਭੋਜ/ਮਸੀਹੀ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕਲੀਸਿਯਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ? ਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪਾਦਰੀ ਔਰਤਾਂ/ਪ੍ਰਚਾਰਕ? ਸੇਵਾਕਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ