ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ-ਜਾਂ ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰਾਣ-ਆਤਮਾ ਹਨ?

ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ?

ਉਤਪਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਪੂਰਵਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਤਰਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ