ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਪਾਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਭੁ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਕਬੂਲਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੱਕੇ?

ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਕੀ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ