ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ? ਕੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਈਸ਼ੁਰੀ ਸਰੂਪ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ?

ਕੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਬੂਤ ਹੈ?

ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਸੱਚ ਹੈ?

ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕੀ ਯਿਸੂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਕੀ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਰਕ ਗਿਆ ਸੀ?

ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ