ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਕੀ ਸਵਰਗ ਲਈ ਯਿਸੂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਰਸਤਾ ਹੈ?

ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਧਰਮ ਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਥਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸੱਕਦਾਂ ਹਾਂ?

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਮਾੱਰਮਾੱਨਸਵਾਦ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ