ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾਪ ਹੈ?

ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਣਘਾਤੀ ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪਾਪਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਾਪ ਹੈ?

ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸੀਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਰਾਬ/ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਰਥਾਤ ਦਾਖਰਸ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਪਾਪ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠੁਕਾਉਂਣਾ ਤੇ ਵਿੰਨਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ?

ਹਸਤ-ਮੈਥੁਨ ਕਰਨਾ- ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ