ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ?

ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹਮਸ਼ਾ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੈ?

ਕੀ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?

ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਵੈਂ-ਇੱਛਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੀ ਅਨਾਦਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ "ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ" ਹੈ- ਭਾਵ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ