ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਤ੍ਰੀਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ?

ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੱਜੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਹੈ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ