ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ


ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ?

ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ?

ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਚਾਰ ਆਤਮਿਕ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੀ ਸਵਰਗ ਲਈ ਯਿਸੂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਰਸਤਾ ਹੈ?

ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ?

ਕੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਹੈ?

ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰੋਮੀਆਂ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਪਾਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ