ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ?

ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਕੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ/ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜਕੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਕੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?

ਉਤਪਤ 6:1-4 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੌਣ ਸਨ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ