ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੋਂ/ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ?

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਈਸ਼ਵਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਕੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨ ਅੱਜ ਲਈ ਹਨ?

ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ