ਵਾਰ ਵਾਰ


ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹਮਸ਼ਾ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੈ?

ਕੀ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ?

ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਤ੍ਰੀਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਮਸੀਹੀ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ/ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦਸਵੰਧ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਤਲਾਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਰਾਬ/ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਰਥਾਤ ਦਾਖਰਸ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ?

ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?

ਬਾਈਬਲ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਪਾਪ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਡਾਈਨੋਸਾੱਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਡਾਈਨੋਸਾੱਰ ਹਨ?

ਪਾਦਰੀ ਔਰਤਾਂ/ਪ੍ਰਚਾਰਕ? ਸੇਵਾਕਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠੁਕਾਉਂਣਾ ਤੇ ਵਿੰਨਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਪਾਲਤੂ/ ਜਾਨਵਰ ਸਵਰਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ?

ਕਾਇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ?

ਬਾਈਬਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ?

ਹਸਤ-ਮੈਥੁਨ ਕਰਨਾ- ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਵਾਰ ਵਾਰ