ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂੰਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ/ਮੌਤ ਦੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਤਣਾਅ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਂਸਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਲੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ