ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ


ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ?

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ? ਕੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ?

ਮਸੀਹੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ ਹੈ?

ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਬਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਈਸ਼ੁਰੀ ਸਰੂਪ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ?

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ?

ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ?

ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ?

ਮੈਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ