ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਬਾਈਬਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ?

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ?

ਕੀ ਨੂਹ ਦੀ ਜਲ ਪਰਲੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ?

ਬਾਈਬਲ ਡਾਈਨੋਸਾੱਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਡਾਈਨੋਸਾੱਰ ਹਨ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ