ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਨਾਸਤਿਕਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਤੱਖਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਵਾਦ/ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਮੁਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ?

ਕੀ ਸਰਬਨਾਸ਼ਵਾਦ ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ?

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ?

ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ