settings icon
share icon
Pangutana

Nganong kinahanglan man nga mosinati si Hesus ug hilabihang pag-antus?

Tubag


Si Hesus nag-antus sa hilabihan sa tibuok Niyang mga pagsulay, pagsakit, ug paglansang sa krus (Mateo 27; Marcos 15; Lucas 23; Juan 19). Ang Iyang pag-antus pisikal: Ang Isaias 52:14 nagdeklara, “Daghan ang nakurat sa Iyaha – ang Iyang panagway nadaot pag-ayo labaw pa sa bisan kinsang tawo ug ang Iyang hulag natatsahan nga dili na mahitsura.” Ang Iyang pag-antos emosyonal: “Siya nga walay sala gihimo sa Dios nga sala alang nato” (Ikaduhang Corinto 5:21). Anaa kang Hesus ang kabug-at sa kasal-anan sa tibuok kalibotan diha Kaniya (Unang Juan 2:2). Ang sala maoy nakapasinggit ni Hesus, “Dios ko, Dios ko, nganong gisalikway Mo Ako?” (Mateo 27:46). Ang bangis nga pisikal nga pag-antos ni Hesus gidugangan sa Iyang pagpas-an sa pagkasad-an sa atong kasala-anan ug mamatay aron pagbayad sa atong silot (Roma 5:8).

Gipanagna ni Hesus ang pag-antos ni Hesus: “Gitamay ug gisalikway Siya sa mga tawo, usa ka tawo sa kagul-anan, anad sa kasakitan. Sama sa tawo kansang katawhan milingiw sa ilang mga nawon siya gitamay, ug wala nato Siya gitamod. Apan Siya gidunggab alang sa atong mga kalapasan, Siya nadugmok alang sa atong pagkadautan; ang silot nga nagdala kanato ug kalinaw anaa Kaniya, ug pinaagi sa Iyang mga samad kita nangaayo” (Isaias 53:3, 5). Kini nga verso naghingalan sa hinungdan sap ag-antus ni Hesus: “alang sa atung mga kalapasan,” alang sa atong kaayohan, ug aron hatdang kitag kalinaw.

Giingnan ni Hesus ang Iyang mga tinun-an nga ang Iyang pag-antus tino: “Ang Anak sa Tawo kinahanglan mag-antus ug daghang mga pag-antus ug isalikway sa mga katigulangan, sa mga pangulong sacerdote ug mga magtutudlo sa balaod, ug kinahanglan Siyang mamatay ug sa ikatulong adlaw banhawon ngadto sa kinabuhi” (Lucas 9:22; cf. 17:25). Timan-i ang pulong nga kinahanglan – kinahanglan Siyang mag-antus, ug kinahanglan Siyang mamatay. Ang pag-antus ni Kristo maoy laraw sa Dios alang sa kaluwasan sa kalibotan.

Ang Salmo 22:14 – 18 nagdetalye sa pipila sa mga pag-antus sa Mesiyas: “Ako gibubo sama sa tubig, ug ang tanan nakong kabukogan nangapiang. Ang akong kasingkasing nahimong talo; nalanay kini sulod nako. Ang akong kusog nauga sama sa bika nga colon, ug ang akong dila nipilot sa ibabaw sa akong alingagngag; imo akong gipahapa sa abog sa kamatayon. Gipalibotan ako sa mga iro; mga panon sa daotang tawo nialirong Kanako, ilang gitusok ang akong mga kamot ug tiil. Maihap nako ang akong kabukogan; ang mga tawo mitutok ug nalipay sa akong kahimtang. Ilang gibahinbahin ang akong mga sanina sa ilang taliwala ug nagripa sa akong sapot.” Aron matuman kini nga propesiya ug uban pa nga mga propesiya, si Hesus kinahanglan mag-antus.

Nganong kinahanglan ni Hesus mag-antus pag-ayo? Ang prinsipyo sa inosente nga mamatay alang sa sad-an natukod didto sa tanaman sa Eden: Sila Adan ug Eba nakadawat ug mga sapot gikan sa panit sa mananap aron pagtabon sa ilang kaulawan (Genesis 3:21) – busa, ang dugon aula didto sa Eden. Unya, kini nga prinsipyo gitakda sa Balaod ni Moses: “Ang dugo maoy makapatubos sa usa ka kinabuhi (Levitico 17:11; cf. Hebreo 9:22). Si Hesus kinahanglan mag-antus kay ang pag-antus kabahin sa sakripisyo, ug si Hesus mao ang “Karnero sa Dios, nga nagatangtang sa sala sa kalibotan!” (Juan 1:29). Ang pisikal nga pagakit ni Hesus maoy kabahin sa bayad nga gikinahanglan alang sa atong kasal-anan. Gitubos kita “pinaagi sa hamiling dugo ni Kristo, ang karnero nga walay lama ni apan” (Unang Pedro 1:19).

Ang pag-antus ni Hesus didto sa krus nagpakita sa makaguba nga kinaiyahan sa sala, ang kasuko sa Dios, kabangis sa tawo, ug ang kasilag ni Satanas. Didto sa Kalbaryo, ang katawhan gitugotan nga makahimo sa Iyang kinadaotan ngadto sa Anak sa Tawo sa dihang Siya nahimong Manunubos sa katawhan. Si Satanas nagdahum nga nakadaug siya ug dakong kadaugan, apan pinaagi sa krus nga ang Anak sa Dios nidaog kang Satanas, sa sala, ug sa kamatayon. “Karon ang takna sa paghukom niining kalibotana; karon ang prinsipe niining kalibotana papahawaon” (Juan 12:31; cf. Colosas 2:15).

Si Hesus nag-antus ug namatay aron maseguro ang kaluwasan alang niadtong tanan nga motuo. Sa gabie sa pagdakop Kaniya, samtang si Hesus nag-ampo sa Getsemane, Iyang gitugyan ang Iyang tanan alang sa maong tahas: “Amahan, kung buot Nimo, kuhaa gikan sa Akoa kining kupa; apan dili Akoang kabubot-on, apan Imoha maoy matuman” (Lucas 22:42). Ang kupa sa pag-antus wala kuhaa gikan ni Kristo; Iya kining giyarok alang natong tanan. Walay laing paagi alang nato aron maluwas.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong kinahanglan man nga mosinati si Hesus ug hilabihang pag-antus?
© Copyright Got Questions Ministries