settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot ipasabot nga Si Hesus Anak sa Diyos?

Tubag


Si Jesus dili mao ang Anak sa Dios sa diwa sa usa ka tawhanong amahan ug sa usa ka anak nga lalake. Dios wala magminyo ug nakabaton sa usa ka anak nga lalake. Ang Dios wala makighilawas ni Maria, ug uban kaniya, nanganak ug anak nga lalake. Si Hesus maoy Anak sa Dios sa diwa nga Siya maoy Diyos nga gipadayag diha sa tawhanong hulma (Juan 1: 1, 14). Si Hesus maoy Anak sa Dios sa diha nga Siya ipanamkon kang Maria pinaagi sa Balaang Espiritu. Sa Lucas 1:35 nagaingon, “Ang manolunda mitubag kaniya, Pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo, ug pagalandungan ikaw sa gahum sa labing Halangdon; tungod niini, ang bata nga matawo paganganlan nga balaan, ang Anak sa Dios.”

Atol sa Iyang husay sa atubangan sa mga kadagkoan sa mga Judio, ang Labawng Pari mimando ni Jesus, "Nagasugo ako kanimo sa pagtug-an kanamo, ubos sa panumpa tungod sa buhing Dios, kon ikaw mao ba ang Cristo, ang Anak sa Dios" (Mateo 26:63). Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Sumala sa giingon mo, mao ako. Apan sultihan ko kamo nga makita ra unya ninyo ang Anak sa Tawo nga magalingkod sa too sa Gahum, ug magaanhi nga sinapwang sa mga panganud sa langit" (Mateo 26:64). Ang mga Hudiyo mitubag pinaagi sa pagpasangil ni Jesus sa pagpasipala (Mateo 26: 65-66). Sa ulahi, sa atubangan ni Poncio Pilato, Ang mga Judio mitubag kaniya, "Kami adunay balaod, ug sumala niining maong balaod kini siya kinahanglan pagapatyon kay siya nagpaka-Anak sa Dios" (Juan 19:7). Nganong ang Iyang pag-angkon nga Anak sa Dios pagaisipong pagpasipala ug mahimong takus sa hukom nga kamatayon? Ang mga Hudiyo nakasabut sa tukma kon unsay gipasabot ni Jesus pinaagi sa hugpong sa mga pulong "Anak sa Dios." Aron mahimong Anak sa Dios kinhanglan mahimong tumbas sa kinaiyahan sa Diyos. Ang Anak sa Dios maoy "Iya sa Dios." Ang pag-angkon nga tumbas sa kinaiyahan sa Dios-sa pagkatinuod pag-angkon nga Siya Dios-usa ka pagpasipala alang sa mga pangulong Judio; busa, ilang gipangayo ang kamatayon ni Jesus, isip pagtuman sa Levitico 24:15. Ang Hebreohanon 1: 3 nagpahayag niini nga tin-aw, “Kini siya, ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya,”

Laing pananglitan makita sa Juan 17:12 diin si Judas gihulagway ingon nga "anak sa kalaglagan." Ang Juan 6:71 nagsulti kanato nga si Judas anak nga lalake ni Simon. Unsa man ang buot ipasabot sa Juan 17:12 sa paghulagway kang Hudas nga "anak sa kalaglagan"? Ang pulong nga kalaglagan nagpasabut nga "pagkaguba, pagkadaot, awa-aw." Si Hudas dili mao ang literal nga anak nga lalake sa "kalaglagan, pagkaguba, ug awa-aw," apan mao kadto ang mga kailhan sa kinabuhi ni Hudas. Si Hudas maoy usa ka pagpakita sa kalaglagan. Sa niining samang paagi, si Jesus mao ang Anak sa Dios. Ang Anak sa Dios mao ang Dios. Si Jesus mao Diyos pinadayag (Juan 1: 1, 14).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot ipasabot nga Si Hesus Anak sa Diyos?
© Copyright Got Questions Ministries