settings icon
share icon
Pangutana

Si Hesus ba miadto sa impiyerno tungatunga sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw?

Tubag


Adunay dakong kalibog mahitungod niining pangutana. Ang alinghuna nga miadto si Jesus sa impyerno human sa Iyang kamatayon sa krus gikan una sa Credo sa mga Apostoles, nga nag-ingon, "Siya mikunsad ngadto sa impyerno." Adunay usab pipila ka mga Kasulatan nga, depende sa unsang paagi sila gihubad, naghulagway ni Jesus nga miadto sa "impiyerno." Sa pagtuon niining gikalantugian, kini maoy mahinungdanon nga unang masabtan kon unsa ang gitudlo sa Bibliya bahin sa gingharian sa mga patay.

Sa Hebreohanong Kasulatan, ang pulong nga gigamit sa paghubit sa gingharian sa mga patay mao ang seol. Kini nagpasabot lamang sa "dapit sa mga patay" o "dapit sa mipanaw nga mga kalag / espiritu." Ang Gregong Bag-ong Tugon nga tumbas sa Seol mao ang Hades nga naghisgot usab sa "dapit sa mga patay." Ang ubang mga Kasulatan sa Bag-ong Tugon nagpakita nga ang Seol / Hades mao ang usa ka lumalabay nga dapit, diin ang mga kalag gihiposan samtang nagpaabot sila sa katapusang pagkabanhaw ug paghukom. Ang Pinadayag 20: 11-15 naghatag ug tin-aw nga kalainan tali sa Hades ug linaw nga kalayo. Ang linaw nga kalayo maoy permanente ug katapusang dapit sa paghukom alang sa mga nalaglag. Ang Hades diay maoy lumalabay nga dapit. Daghang mga tawo nagtumong sa duha ang Hades ug sa linaw nga kalayo nga "impiyerno," ug kini maoy hinungdan sa kalibog. Si Jesus wala moadto sa usa ka dapit sa pagsakit human sa Iyang kamatayon, apan miadto Siya sa Hades.

Ang Seol / Hades maoy dapit nga dunay duha ka bahin-usa ka bahin sa panalangin ug sa usa ka bahin sa paghukom (Mateo 11:23; 16:18; Lukas 10:15; 16:23; Buhat 2:27-31). Ang pinuy-anan sa nangaluwas ug sa nangalaglag pulos gitawag nga "hades" diha sa Bibliya. Ang puloy-anan sa mga naluwas gitawag usab nga "sabakan ni Abraham" (KJV) o "sa kiliran ni Abraham" (NIV) diha sa Lucas 16:22 ug "paraiso" diha sa Lucas 23:43. Ang pinuy-anan sa nangaluwas ug sa nangalaglag gibuwag sa usa ka "dakong bung-aw" (Lucas 16:26). Sa dihang si Jesus namatay, miadto Siya sa bulahang dapit sa Sheol, gikan didto, gikuha ang mga magtutuo uban Kaniya ngadto sa langit (Efeso 4: 8-10). Ang paghukom nga bahin sa Seol / Hades nagpabiling wala mausab. Ang tanan nga dili-magtutuong mga patay moadto didto naghulat sa ilang katapusan nga paghukom sa umaabot. Si Jesus miadto ba sa Seol / Hades? Oo, sumala sa Mga Taga Efeso 4: 8-10 ug 1 Pedro 3: 18-20.

Pipila sa mga kalibug nga mitumaw gikan sa mga sinulat sama sa Salmo 16: 10-11 ingon nga gihubad sa King James Version: “Tungod kay dili mo pagabiyaan ang akong kalag sa Sheol; Ni motugot ka nga ang imong balaan makakita sa pagkadunot … Igapakita mo kanako ang dalan sa kinabuhi.” Ang "Impyerno" dili husto nga hubad niining bersikulo. Ang husto nga pagbasa mao "ang lubnganan" o "sa lubnganan." Si Jesus miingon sa kawatan tupad Niya, "Karon uban ka ‘nako sa Paraiso" (Lucas 23:43); wala Siya moingon, "Magkita kita sa Impiyerno." Ang lawas ni Jesus didto sa lubnganan; Ang Iyang kalag / espiritu miadto sa uban sa mga bulahan sa Sheol / Hades. Ikasubo, sa daghang mga hubad sa Bibliya, ang mga maghuhubad dili makanunayon, o husto, sa paagi nga ilang hubaron ang Hebreohanon ug Gregong pulong sa "seol," "Hades," ug "impiyerno."

May pipila adunay panglantaw nga miadto si Jesus sa "impiyerno" o ang pag-antos nga bahin sa Seol / Hades aron dugang pang silotan alang sa atong mga sala. Kining mugna sa hunahuna lunlon dili biblikanhon. Maoy kamatayon ni Hesus didto sa krus ang igong nakasangkap alang sa atong katubsanan. Maoy Iyang giula nga dugo ang nagpahamtang sa atong kaugalingong paghinlo gikan sa sala (1 Juan 1:7-9). Samtang nagbitay Siya didto sa krus, gikuha niya ang sala palas-anon sa tibuok kaliwatan sa tawo diha sa Iyang kaugalingon. Siya nahimong sala alang kanato: “Tungod kanato Siya nga wala makasinati ug sala gihimo Niya nga sala, aron diha Kaniya kita mahimong pagkamatarung nga anaa sa Dios” (2 Corinto 5:21). Kining buhat sa pagpasangil sa sala nakatabang kanato sa pagsabot sa pagpakiglambisog ni Kristo didto sa tanaman sa Getsemane uban sa kopa sa sala nga igabubo unya Kaniya sa krus. Sam nagkaduol ang kamatayon ni Hesus, Siya miingon, "Tapus na" (Juan 19:30). Ang Iyang pag-antus hulip nato natapos. Ang Iyang kalag / espiritu miadto sa Hades (ang dapit sa mga patay). Si Jesus wala moadto sa "impiyerno" o ang pag-antos nga bahin sa Hades; Siya miadto sa "kiliran ni Abraham" o sa bulahan nga bahin sa kilid sa Hades. Ang pag-antos ni Jesus natapos sa takna nga Siya namatay. Ang bayad sa sala nabayran. Siya dayon naghulat sa pagkabanhaw sa Iyang lawas ug sa Iyang pagbalik ngadto sa himaya sa Iyang pagkayab. Si Jesus miadto ba sa impyerno? Wala. Si Jesus miadto ba sa Seol / Hades? Oo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Si Hesus ba miadto sa impiyerno tungatunga sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw?
© Copyright Got Questions Ministries