settings icon
share icon
Pangutana

Nganong mahinungdanon kaayo ang birhen nga pagpakatawo?

Tubag


Ang doktrina sa ulayng pagkatawo mao na lamang kaimahinungdanon (Isaias 7:14; Mateo 1:23; Lucas 1:27, 34). Una, atong tan-awon kon sa unsang paagi naghulagway ang Kasulatan sa hitabo. Agig tubag sa pangutana ni Maria, "Sa unsang paagi kini mahitabo?" (Lucas 1:34), si Gabriel miingon, "Ang Espiritu Santo moanha kanimo, ug ang gahum sa Hataas Uyamut magalandong kanimo" (Lucas 1:35). Ang anghel nagdasig kang Jose nga dili mahadlok sa pagminyo ni Maria uban niining mga pulong: "Unsa ang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo" (Mateo 1:20). Si Mateo nag-ingon nga ang ulay "hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo" (Mateo 1:18). Ang Galacia 4: 4 usab nagtudlo sa Birhen nga Pagkatawo: "gipadala sa Dios ang Iyang Anak, nga natawo sa usa ka babaye."

Gikan niining mga tudling, seguradong tin-aw nga ang pagkatawo ni Jesus mao ang resulta sa Espiritu Santo nga nagapanglihok sulod sa lawas ni Maria. Ang waylawas (Ang Espiritu) ug ang lawasnon (tagoangkan ni Maria) pulos nalambigit. Si Maria sunod sa kasagarang paagi, dili makapabuntis sa iyang kaugalingon, ug sa maong diwa usa lamang siya ka “sudlanan.” Ang Diyos lamang ang makahimo sa katingalahang buhat paghimo nga adunay tawhanong lawas.

Apan, ang paglimud sa pisikal nga kalambigitan tali ni Maria ug ni Hesus magpasabot nga si Hesus dili tinuod nga sa tawo. Ang Kasulatan nagtudlo nga si Hesus maoy bug-os nga tawo, uban sa usa ka pisikal nga lawas nga sama sa atoa. Kini Iyang nadawat gikan ni Maria. Sa samang higayon, si Hesus bug-os nga Diyos kauban sa waykatapusan, waysala nga kinaiya (Juan 1:14; 1 Timoteo 3:16; Hebreohanon 2: 14-17.)

Si Hesus wala matawo diha sa sala; nga mao, nga siya walay sala sa kinaiyahan (Hebreohanon 7:26); kini mao, wala Siya’s sala nga kinaiya. Kini daw nagpakita nga ang sala nga kinaiya gipanunod gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa usa ka kaliwatan pinaagi sa amahan (Roma 5:12, 17, 19). Ang Ulay nga Pagkatawo mipakyas sa paghatod sa sala nga kinaiya ug mitugot sa malungtaron nga Diyos nga mahimong hingpit nga tawo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong mahinungdanon kaayo ang birhen nga pagpakatawo?
© Copyright Got Questions Ministries